asystent

Wydział Wokalno-Aktorski
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

OPIS
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym /Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm./ oraz w Statucie Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2006 roku z późn. zm. oraz odpowiadają następującym czynnościom kwalifikacyjnym:
1. przygotowanie zawodowe i praktyczna wiedza w zakresie wykonawstwa musicalu,
2. posiadanie tytułu magistra sztuki,
3. posiadanie dorobku artystycznego,
4. warunek dla obcokrajowców: znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2 (według ESOKJ).

WYMAGANIA
1. Podanie zawierające zgłoszenie udziału w konkursie kierowane do Dziekana Wydziału Wokalno-Aktorskiego.
2. Kwestionariusz osobowy wraz z fotografią.
3. Dyplom ukończenia studiów II stopnia.
4. Życiorys zawodowy.
5. Dokumentacja dot. działalności artystycznej.
6. Pisemna opinia co najmniej jednej osoby posiadającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego.
7. Oświadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu wraz z deklaracją, że przypadku wygrania konkursu Akademia Muzyczna w Gdańsku będzie podstawowym miejscem pracy.
8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procedury konkursowej.

FORMA PRZEPROWADZENIA KONKURSU
1. Prezentacja artystyczna w dowolnej formie, przedstawiająca zróżnicowany repertuar musicalowy
– występ 20 min.
2. Przeprowadzenie lekcji pokazowej i rozmowa kwalifikacyjna.

Termin składania podań upływa dnia 31.08.2018 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 14 września 2018 r.

Akademia Muzyczna zastrzega sobie prawo oddalenia oferty bez podania przyczyny.

Zgłoszenie na konkurs należy kierować:
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki
Wydział Wokalno-Aktorski
80-743 Gdańsk, ul. Łąkowa 1-2