asystent

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Politechnika Świętokrzyska

OPIS:
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zmianami).
Kandydat powinien:
– legitymować się studiami stopnia pierwszego i drugiego na kierunku związanym z inżynierią biomedyczną (mile widziane doświadczenie w zakresie procedur oceny wyrobów medycznych) lub inżynierią produkcji lub logistyką;
– posiadać ukończone studia wyższe magisterskie z wynikiem co najmniej dobrym plus lub tytuł doktora nauk technicznych;
– w przypadku osoby z tytułem doktora, legitymować się publikacjami naukowymi z zakresu inżynierii biomedycznej lub inżynierii produkcji lub logistyki;
– posiadać zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej w ww. obszarze inżynierii biomedycznej lub inżynierii produkcji lub logistyki;
– posiadać doświadczenie dydaktyczne;
– posiadać predyspozycje do samodyscypliny, kreatywności i samodzielności w pracy,
– wykazać się znajomością co najmniej jednego języka obcego, w tym języka angielskiego, umożliwiającą studiowanie literatury oraz redagowanie artykułów naukowych;
– wykazać się biegłą znajomością języka polskiego.

Wymagane dokumenty:
– podanie o zatrudnienie do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,
– kwestionariusz osobowy,
– życiorys (CV),
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych z tytułem magistra inżyniera,
– dokument potwierdzający wszczęcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie inżynieria produkcji,
– informacje o aktywności naukowo-badawczej lub organizatorskiej,
– oświadczenie Kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Oferty należy kierować na adres:
Politechnika Świętokrzyska
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, pok. 6 C

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty mniejszego ogłoszenia. Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów.