asystent

Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej
Uniwersytet Opolski

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

1. spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz.1365 z późn. zm.),
2. posiadają tytuł zawodowy magistra analityki medycznej lub pokrewny,
3. wykazują zainteresowania rozwojem zawodowym i naukowym związanym ze słowami kluczowymi.

Wymagane dokumenty:

1. CV obejmujące wyodrębnione informacje dotyczące:

• danych kontaktowych (adres, telefon, e-mail),
• PESEL,
• aktualnego miejsca zatrudnienia,
• posiadanego tytułu zawodowego,
• dotychczasowego zatrudnienia jako nauczyciel akademicki (wymienić uczelnie),
• doświadczenia i dorobku dydaktycznego (wymienić przedmioty ze wskazaniem kierunku studiów, na którym były/są realizowane),
• doświadczenia zawodowego i dorobku praktycznego związanego ze słowami kluczowymi,
• doświadczenia w pracy laboratoryjnej w zakresie metod biologii molekularnej, metod badania białek, metod badania enzymów,
• dorobku naukowego (ogólna charakterystyka tematyki, ilość prac, uczestnictwo w kongresach, zjazdach itp., funkcje w towarzystwach naukowych, redakcjach czasopism naukowych),
• znajomości języka angielskiego na poziomie minimalnym B2.

2. Pełne zestawienie ilościowe publikacji.

3. Kopia lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

4. Kopia/e lub odpis/y ukończonych kursów czy szkoleń zawodowych.

5. Opinie dotyczące doświadczenia w pracy laboratoryjnej.

6. Oświadczenie o gotowości podjęcia zatrudnienia na wydziale Uniwersytetu Opolskiego prowadzącym działalność dydaktyczną na kierunku lekarskim i badawczą w dziedzinie nauk medycznych jako podstawowym miejscu pracy w charakterze nauczyciela akademickiego od 1.10.2018r.

7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z postępowaniem konkursowym.

8. Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego.

9. Kwestionariusze osobowe (dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz dla pracownika : http://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania)

Dokumenty należy składać w Biurze organizacji kierunku lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego, 45-061 Opole, ul. Katowicka 89 w terminie do dnia 15 sierpnia 2018 r. z dopiskiem: Konkurs na stanowisko asystenta w specjalności diagnostyka laboratoryjna.

Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 32 240 71 11.