asystent

Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
Najnowsze ogłoszenia

Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego
ogłasza konkurs na stanowisko asystenta ze stopniem naukowym doktora w Katedrze Wychowania Zdrowotnego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz.U. 2017 r. poz. 2183 ze zm.) i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

I. Kandydat obowiązany jest złożyć:
1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust.1 Ustawy;
2. Wniosek o zatrudnienie;
3. Życiorys i kwestionariusz osobowy;
4. Potwierdzoną kopię dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych lub nauk o zdrowiu;
5. Informację o doświadczeniu dydaktycznym w szkolnictwie wyższym;
6. Informację o dorobku naukowym – wykaz publikacji z zakresu nauk medycznych lub nauk o zdrowiu w czasopismach wykazanych przez MNiSW na listach A, B lub C;
7. Zgodę kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem złożoną na formularzu dostępnym na stronie http://dso.usz.edu.pl/druki/;
8. Oświadczenie złożone na piśmie, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

II. Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

III. Zgłoszenia na konkurs należy przesłać lub dostarczyć na adres: Uniwersytet Szczeciński Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, ul. Cukrowa 12 (pok. 203), 71-004 Szczecin

IV. Termin składania dokumentów upływa w dniu 03.09.2018 r.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.