asystent

Katedra Analizy Środowiska
Uniwersytet Gdański

Stanowisko asystenta w Katedrze Analizy Środowiska Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Wymagane jest posiadanie zaawansowanej wiedzy i umiejętności w zakresie analizy instrumentalnej związków organicznych, chemii żywności oraz chemii roślin. Podstawowe obowiązki polegają na prowadzeniu wysokiej klasy badań naukowych, uwzględniających następujące tematy: (1) Opracowywanie metod analitycznych do oznaczania związków naturalnych w próbkach żywności i matrycach biologicznych; (2) Optymalizacja procesu ekstrakcji wybranych metabolitów wtórnych z matryc złożonych, z zastosowaniem planów doświadczalnych oraz analizy statystycznej; (3) Opracowywanie metod frakcjonowania i oczyszczania na małą i średnią skalę naturalnie występujących metabolitów pierwotnych i wtórnych; (4) Ocena ryzyka związanego z obecnością toksyn naturalnych w żywności; (5) Oparte na analizie statystycznej porównanie różnych metodyk oznaczania związków naturalnych; (6) Zaawansowana analiza statystyczna uzyskanych wyników analitycznych. W uzupełnieniu do obowiązków związanych z prowadzeniem badań, od zatrudnionego na stanowisku pracownika wymagane będzie prowadzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Chemii UG (minimum 240 godzin dydaktycznych rocznie).
Oczekiwania: (1) Tytuł zawodowy magistra chemii; (2) Doświadczenie w zakresie analityki nisko- i wysokocząsteczkowych związków pochodzenia naturalnego, obecnych w próbkach biologicznych i próbkach żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego; umiejętność opracowywania metod ekstrakcji, oczyszczania i analizy tych związków; (3) Udokumentowane doświadczenie naukowe (publikacje w czasopismach z JCR; udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych) w obszarze badań dotyczących chemii analitycznej oraz doświadczenie w pracy w laboratorium analizy instrumentalnej; (4) Zaawansowana znajomość technik analitycznych (GC-FID, HPLC-UV, HPLC-FLD, GC-MS, LC-MS/MS): umiejętność obsługi aparatury, opracowywania i walidacji metod analitycznych oraz interpretacji uzyskanych wyników; (5) Znajomość zasad podstawowej obróbki statystycznej wyników analitycznych; (6) Umiejętność pisania artykułów naukowych i wniosków projektowych; (7) Doświadczenie w realizacji projektów badawczych w roli kierownika lub wykonawcy; (8) Doświadczenie w prowadzeniu zajęć laboratoryjnych na poziomie akademickim z zakresu analityki chemicznej i ochrony środowiska; (9) Znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych w tych językach; (10) Samodzielność w pracy badawczej, umiejętność pracy w zespole i motywacja do dalszego rozwoju.
Dodatkowymi atutami kandydata będą: doświadczenie w pracy laboratoryjnej ze związkami chemicznymi o znacznej toksyczności ostrej; praktyczna umiejętność frakcjonowania substancji na podstawie różnic we właściwościach fizykochemicznych (np. masa cząsteczkowa, polarność); doświadczenie w syntezie pochodnych na potrzeby analiz chromatograficznych; udział w szkoleniach dotyczących pracy w laboratorium analizy instrumentalnej.
Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: biurodziekana.chemia@ug.edu.pl