asystent

Katedra Chemii Biomedycznej
Uniwersytet Gdański

Tematyka: izolacja związków chemicznych z bakterii, roślin i grzybów; wykorzystanie metod spektroskopowych i chemicznych w badaniach strukturalnych glikanów, glikokoniugatów oraz innych związków chemicznych pochodzenia naturalnego.
Oczekiwania:
Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:
• Tytuł zawodowy magistra.
• Minimum 2-letni staż w pracy badawczej.
• Umiejętności związane z izolowaniem, oczyszczaniem i badaniami strukturalnymi związków organicznych pochodzenia naturalnego.
• Praktyczna znajomość metod izolowania i oczyszczania glikanów i glikokoniugatów (ze szczególnym uwzględnieniem technik chromatograficznych).
• Praktyczna znajomość metod spektroskopowych (NMR, MS i FTIR) wykorzystywanych do analizy strukturalnej glikanów i glikokoniugatów.
• Udokumentowany oryginalny dorobek naukowy w czasopismach z tzw. listy JCR.
• Czynny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych.
• Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim.
• Znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych w tych językach.
• Samodzielność w pracy badawczej, umiejętność pracy w zespole, chęć doskonalenia warsztatu naukowego.

Dodatkowymi atutami kandydata będą:
• udział w zagranicznym stażu naukowym,
• odbyte kursy, otrzymane nagrody i wyróżnienia związane z wykonywaniem pracy naukowej,
• doświadczenie w przygotowaniu i realizacji grantów naukowo-badawczych,
• znajomość obsługi programu TopSpin.
Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: biurodziekana.chemia@ug.edu.pl