asystent

Wydział Polonistyki
Uniwersytet Warszawski

Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych

w pełnym wymiarze czasu pracy

w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki

w Zakładzie Bałtystyki

(umowa na czas określony, 24 miesiące, zatrudnienie od 1 października 2021 roku)

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 i art. 116 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 123 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 190).

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

–   Tytuł zawodowy magistra bałtystyki, filologii bałtyckiej, filologii łotewskiej lub pokrewnego kierunku studiów.

–   Znajomość języka łotewskiego na poziomie C2, potwierdzona dyplomem ukończonych studiów lub doświadczeniem dydaktycznym, translatorskim, udziałem w szkoleniach dla wykładowców języka łotewskiego jako obcego lub innym stosownym dokumentem.

–   Znajomość języka polskiego na poziomie C2 lub natywna, potwierdzona stosownym dokumentem lub dorobkiem translatorskim.

–   Co najmniej pięcioletnie doświadczenie w akademickiej dydaktyce języka łotewskiego na różnych poziomach nauczania.

–   Przygotowanie do prowadzenia zajęć językoznawczych z zakresu językoznawstwa łotewskiego lub doświadczenie w prowadzeniu takich zajęć (potwierdzone stosownym dokumentem).

–   Doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć o charakterze translatoryjnym

–   Doświadczenie translatorskie potwierdzone publikacjami lub w inny sposób.

–   Pożądana znajomość języka litewskiego, potwierdzona stosownym dokumentem.

–   Pożądane doświadczenie organizacyjne w środowisku akademickim

–   Gotowość do: prowadzenia zajęć dydaktycznych, zwłaszcza z zakresu językoznawstwa łotewskiego i translatoryki (zarówno autorskich, jak i wynikających z właściwych programów studiów, dla których kształcenie organizowane jest przez Wydział Polonistyki UW); stałego podnoszenia kompetencji i doskonalenia warsztatu dydaktycznego; angażowania się w opiekę nad rozwojem naukowym poszczególnych studentów.

–   Gotowość do podejmowania się i odpowiedzialnego pełnienia obowiązków i funkcji organizacyjnych, zwłaszcza wynikających z bieżących potrzeb Wydziału Polonistyki, a związanych z prowadzoną w jednostce działalnością badawczą lub z organizowanym kształceniem.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 • podanie o zatrudnienie adresowane do Rektora UW,
 • życiorys naukowy,
 • plan dalszej działalności badawczej,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich,
 • kwestionariusz osobowy sporządzony zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie Biura Spraw Pracowniczych UW:
  http://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/166/2019/12/KWESTIONARIUSZ_OSOBOWY_KANDYDAT_11_2019-1.docx,
  wykaz publikacji,
 • aktualna opinia bezpośredniego przełożonego,
 • oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z udostępnionymi na stronie internetowej Wydziału Polonistyki zasadami przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (http://www.polon.uw.edu.pl/zatrudnienia) oraz akceptację wyżej wymienionych zasad,
 • oświadczenie stwierdzające, że UW będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, sporządzone zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie Biura Spraw Pracowniczych UW: http://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/166/2019/01/o%C5%9Bwiadczenie_podstawowe_miejsce_pracy_caly_etat-2019.doc
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy na Uniwersytecie Warszawskim wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych, sporządzone zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie Biura Spraw Pracowniczych UW: http://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/166/2019/12/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-3.docx
   

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA Z DNIEM: 15.02.2021

 

Dokumenty należy składać osobiście lub wysyłać pocztą na adres:

Dziekanat Wydziału Polonistyki

Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa.

 

Skan dokumentów (wszystkie dokumenty w jednym pliku opatrzonym nazwą ‘nazwisko-konkurs’) należy równolegle przesłać pocztą elektroniczną na adres:

dziekan.polon@uw.edu.pl

 

Komisja Konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z Zarządzeniem nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r. (Monitor UW z 2020 r. poz. 388) i Regulaminem Wydziału Polonistyki UW, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 13 Rektora UW z dnia 22 stycznia 2020 r. (Monitor UW z 2020 r. poz. 42).

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową.

 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 13.04.2021

 

Warszawa, dnia 15.01.2021