asystent

Wydział Nauk Ekonomiczno-Społecznych
Powiślańska Szkoła Wyższa

Dziekan Wydziału Nauk Ekonomiczno-Społecznych PSW za zgodą JM Rektora PSW ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Nauk Ekonomiczno-Społecznych.
Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające tytuł naukowy magistra lub stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, nauk społecznych, posiadające dorobek naukowy. Dodatkowo od kandydata wymagana jest dokumentacja potwierdzająca doświadczenie w pracy naukowej oraz dydaktycznej.
Kandydat zobowiązany jest do spełnieniu wymogów wynikających z art. 109 ust.1 oraz art. 129. l. ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz.U. 2017, poz.2183).