asystent

Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej
Uniwersytet Warszawski

Zał.1 / 5/ 2019
Dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego Uniwersytetu Warszawskiego
ogłasza konkurs na stanowisko asystenta ze stopniem magistra

Grupa pracowników: badawcza
Liczba stanowisk – jedno
Okres zatrudnienia: 1.03.2021 – 28 luty 2022
Warunki konkursu:

Od kandydata na to stanowisko wymaga się spełnienia wymagań, o których mowa w art.113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020 r. poz. 85 ze zmianami ), a ponadto wymagane jest:
1. posiadanie stopnia magistra archeologii
2. specjalizacja w zakresie badań nad szkłem antycznym i islamskim ze wschodniej części basenu Morza Śródziemnego udokumentowana publikacjami
3. co najmniej 10 letnie doświadczenie w pracach badawczych na terenie Egiptu oraz w zakresie dokumentacji i konserwacji znalezisk archeologicznych
Dyscyplina naukowa: archeologia

Określenie podstawowych obowiązków:
1. prowadzenie badań archeologicznych oraz publikacja ich wyników
2. udział w wykopaliskach
3. inne cele zlecone przez dyrektora CAŚ UW

Wymagane dokumenty:
1. podanie do Komisji Konkursowej z prośbą o rozpatrzenie kandydatury w konkursie na stanowisku asystenta wraz z załączoną informacją o przetwarzaniu danych osobowych – klauzula informacyjna i klauzula zgody
http://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/166/2019/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11-2019-3.docx
2. życiorys naukowy wraz z informacją o osiągnięciach naukowych i organizacyjnych oraz wykaz publikacji
3. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego
4. kwestionariusz osobowy
(http://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/166/2019/12/KWESTIONARIUSZ_OSOBOWY_KANDYDAT_11_2019-1.docx)
5. odpis dyplomu magistra

Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami należy składać pocztą elektroniczną na adres pcma@uw.edu.pl do dnia 30.01.2021 Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 5.02.2021. Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.
CAŚ zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu oraz przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami. O terminach rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.