asystent

Wydział Inżynierii Mechanicznej
Politechnika Poznańska

Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych – 1 etat
w ramach umowy o pracę na czas określony
w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych
w dyscyplinie naukowej: inżynieria mechaniczna
specjalność: odlewnictwo i obróbka plastyczna
w Instytucie Technologii Materiałów w Zakładzie Odlewnictwa i Obróbki Plastycznej

I. Wymagania stawiane kandydatom:
1. Ukończone studia wyższe techniczne, preferowany kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn lub Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.
2. Dobra opinia ze studiów.
3. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
4. Umiejętność pracy w zespole.
5. Wiedza i umiejętności z zakresu odlewnictwa i obróbki plastycznej.
6. Predyspozycje do pracy naukowo-dydaktycznej stwierdzone w pisemnej opinii profesora lub doktora habilitowanego.

II. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
1. Podanie kierowane do JM Rektora przez Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej,
2. Arkusz kwalifikacyjny,
3. CV,
4. Kwestionariusz osobowy,
5. Odpis dyplomu ukończenia studiów (mgr i/lub dr),
6. Odpisy posiadanych kursów,
7. Oświadczenie o niekaralności,
8. Oświadczenie o podstawowym miejscu pracy ,
9. Inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji.
Termin rozstrzygnięcia konkursu – nie dłuższy niż 4 miesiące od daty zamknięcia konkursu.
W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska pozytywnej oceny komisji konkursowej lub w przypadku braku kandydatów, Dziekan dokona zamknięcia konkursu. Ogłaszający konkurs może go unieważnić lub zamknąć bez podania przyczyny.
Zainteresowanych proszę o składanie niezbędnych dokumentów do dnia 23 stycznia 2020 r. w Sekretariacie Wydziału Inżynierii Mechanicznej ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, pok. 224.
Data zatrudnienia od 1 marca 2020 r.
Klauzula informacyjna dla potrzeb rekrutacji:
W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej–Curie 5, 60-965 Poznań, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639.
2. Inspektorem danych osobowych jest Piotr Otomański, e-mail: iod@put.poznan.pl.
3. Państwa dane będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 119 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.
4. Dane osobowe nie są przekazywane podmiotom przetwarzającym; mogą jednak zostać udostępnione organom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres prowadzonego konkursu i 30 dni po jego zakończeniu.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania a gdy ma to zastosowanie – również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie.
9. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.