asystent

Instytut Nauk Prawnych
Uniwersytet Szczeciński

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata do objęcia stanowiska asystenta (w zakresie postępowania cywilnego) w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:
1. oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.);
2. wniosek o zatrudnienie;
3. życiorys i kwestionariusz osobowy;
4. dokument (albo jego potwierdzoną kopię) stwierdzający uzyskanie dyplomu magistra prawa z oceną co najmniej 4,0; w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski;
5. dokument (albo jego potwierdzoną kopię) stwierdzający średnią ocen uzyskaną w toku studiów prawniczych,
6. informacje o dorobku naukowym (w tym wykaz publikacji), dydaktycznym i organizatorskim albo oświadczenie o ich braku;
7. oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy
8. zgodę kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem złożoną na formularzu dostępnym na stronie).

Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

Formularze do pobrania na stronie: http://dso.usz.edu.pl/druki/.

Oferty na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy nadsyłać pocztą na adres:

Uniwersytet Szczeciński
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A (pok.116)
70-240 Szczecin

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.