Asystent / adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk weterynaryjnych
 • weterynaria

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego
w Zakładzie Anatomii Zwierząt Katedry Anatomii i Histologii Zwierząt

Nasze wymagania

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U.2018 r. poz.1668)
 • Posiadanie dyplomu lekarza weterynarii

Zakres obowiązków

 • Do podstawowych obowiązków nauczyciela akademickiego będącego pracownikiem badawczo-dydaktycznym należy prowadzenie działalności naukowej, kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • Życiorys
 • Kwestionariusz osobowy
 • Dokument poświadczający ukończenie studiów
 • Opinia z poprzedniego miejsca pracy – jeśli dotyczy
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce
 • Oświadczenie, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych