Asystent / adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • informatyka

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta lub asystenta w Instytucie Informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki

Konkurs nr 16.2024.II.WMI.AW z dnia 01.03.2024 r.

Jednostka organizacyjna: Instytut Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki

Stanowisko: adiunkt lub asystent

Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne

w dyscyplinie: informatyka
w dziedzinie: nauki ścisłe i przyrodnicze
Liczba etatów: 1

Wymiar etatu: pełny

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Termin składania dokumentów: 30.04.2024 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.05.2024 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r.

Okres zatrudnienia: umowa na czas określony (maksymalnie na 4 lata), z możliwością przedłużenia

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023, poz. 742) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nasze wymagania

 • Od kandydatów na stanowisko adiunkta wymagane jest:
 • 1. Posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie informatyki lub matematyki.
 • 2. Dorobek naukowy opublikowany na bardzo dobrych konferencjach informatycznych.
 • 3. Wysoka aktywność w staraniach o granty.
 • 4. Doświadczenie stażu podoktorskiego, trwającego przynajmniej rok, w dobrym zagranicznym ośrodku naukowym lub relewantne doświadczenie w przemyśle wysokich technologii. Kandydaci nie mający takiego doświadczenia muszą wyjaśnić, w składanym podaniu, jakie mają perspektywy uzyskania takiego doświadczenia (w ramach udzielonego przez UWr. bezpłatnego urlopu) i oświadczyć, że przyjmują do wiadomości, że jeżeli w ciągu najdalej dwóch lat od momentu zatrudnienia nie rozpoczną takiego stażu, to będzie to podstawą do negatywnej oceny.
 • 5. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie min. B2.
 • Od kandydatów na stanowisko asystenta wymagane jest:
 • 1. Wykształcenie wyższe, co najmniej magisterskie.
 • 2. Posiadanie otwartego przewodu doktorskiego.
 • 3. W przypadku, gdy kandydat nie posiada stopnia doktora, powinien dostarczyć opinię promotora, zawierającą stwierdzenie, kiedy praca została (lub zostanie) złożona, a jeśli to możliwe, to również recenzje tej pracy.
 • 4. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie min. B2.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych.
 • Pozyskiwanie środków na badania naukowe.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych.
 • Zaangażowanie w prace organizacyjne na Wydziale i Uniwersytecie.

Oferujemy

 • Instytut Informatyki UWr. zapewnia przyjazne środowisko do rozwoju pasji naukowych. Jesteśmy otwarci na kandydatów zajmujących się tematyką badawczą spoza naszych dotychczasowych specjalizacji. Wspieramy naszych pracowników w staraniach o projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych. Mamy możliwość pozyskiwania dodatkowego wsparcia w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Współpracujemy z wieloma firmami z branży IT.
 • Mamy ambitnych i zdolnych studentów, którzy chętnie angażują się w ciekawe projekty.
 • Wyróżniamy się elastycznym podejściem do kształtowania oferty dydaktycznej, układanej przy udziale studentów i współpracujących z nami firm IT. Nasi pracownicy mogą proponować własne wykłady, projekty i seminaria. Zaawansowane przedmioty prowadzimy w niewielkich grupach i umożliwiamy najlepszym studentom udział w badaniach naukowych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy).
 • Życiorys.
 • Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora (w przypadku adiunkta) lub magisterskiego (w przypadku asystenta).
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (pobierz Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 • Deklaracja co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (pobierz Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 • Autoreferat jednoznacznie wskazujący sposób spełnienia przez kandydata wskazanych wymagań, odnoszący się odrębnie do kryterium działalności naukowej, kryterium umiędzynarodowienia, kryterium działalności organizacyjnej i kryterium działalności dydaktycznej.
 • Wykaz publikacji naukowych kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 • Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (w tym pracy doktorskiej lub jej części), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku z zastrzeżeniem, że Przewodniczący Komisji może oczekiwać przekazania wszystkich lub wybranych publikacji naukowych lub innych dokumentów.
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (pobierz Oświadczenie – artykuł 113).
 • W przypadku osób, które były już zatrudnione na stanowisku adiunkta, należy załączyć plan badawczy związany z perspektywą uzyskania habilitacji.
 • Spis nazwisk i adresów e-mailowych osób, do których można się zwrócić o dodatkowe opinie o kandydacie. Dodatkowe opinie recenzentów będą traktowane jako poufne, tzn. dostępne tylko dla członków Komisji Konkursowej.
 • Co najmniej dwa listy rekomendujące kandydata od uczonych ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora lub, w przypadku osób spoza Polski, zajmujących stanowiska porównywalne ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesorskim, specjalizujących się w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej. Listy rekomendujące kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Konkursowej na adres prof. dr. hab. Tomasza Jurdzińskiego: Tomasz.Jurdzinski@uwr.edu.pl bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.
 • Po ogłoszeniu wyników konkursu wskazani kandydaci będą proszeni o złożenie oryginałów dokumentów.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl, wpisując temat wiadomości: „adiunkt.16.II.WMI.AW” (w przypadku adiunkta) lub „asystent.16.II.WMI.AW” (w przypadku asystenta).