Asystent / adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria lądowa, geodezja i transport

Opis stanowiska

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone
w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Nasze wymagania

 • • stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w zakresie konstrukcji budowlanych,
 • • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim w zakresie konstrukcji budowlanych (obejmujące zagadnienia związane z krajową, europejską normalizacją w zakresie projektowania i wykonawstwa konstrukcji budowlanych – budynków i budowli),
 • • dorobek publikacyjny w postaci recenzowanych artykułów naukowych,
 • • znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w obydwu językach oraz pisanie artykułów naukowych,
 • • opublikowanie co najmniej 4 monografii lub artykułów w wysoko punktowanych czasopismach naukowych ujętych w odpowiednich wykazach MNiSW,
 • • kierowanie projektem badawczym w przeszłości lub obecnie lub też złożenie projektu badawczego w konkursie do instytucji finansującej badania,
 • • uzyskanie pozytywnej opinii właściwej komisji ds. dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w wypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW uzyskanie pozytywnej opinii komisji za referat wygłoszony na seminarium zorganizowanym w IIL SGGW.

Mile widziane

 • • znajomość pakietu Ms Office,
 • • umiejętność pracy w zespole,
 • • dodatkowym atutem będzie odbycie naukowego stażu za granicą w ośrodkach naukowych lub widoczna aktywność naukowa o zasięgu międzynarodowym

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim w zakresie konstrukcji budowlanych (obejmujące zagadnienia związane z krajową, europejską normalizacją w zakresie projektowania i wykonawstwa konstrukcji budowlanych – budynków i budowli),
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w obydwu językach - polskim i angielskim
 • pisanie artykułów naukowych zarówno po polsku jak i po angielsku

Oferujemy

 • 36 dni urlopu
 • bezpłatną opiekę zdrowotną w Uniwersyteckim Zakładzie Opieki Zdrowotnej (NZOZ SGGW)
 • zniżki na karnety na siłownię i zajęcia aerobiku w Centrum Sportu SGGW

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora o zatrudnienie na ww. stanowisko,
 • życiorys zawodowy;
 • odpis dyplomu;
 • wykaz artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku;
 • niezbędne dokumenty potwierdzające pozostałe wymagania;
 • oświadczenie, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, które można uzyskać: e-mail: wanda_kos@sggw.edu.pl

Załączniki