Asystent / adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Miejsce: Kielce
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

Adiunkt badawczo-dydaktyczny odpowiedzialny będzie za prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych na kierunku Psychologia oraz opcjonalnie
w razie konieczności na innych kierunkach realizowanych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownictwem jednostki lub jego zastępcą ds. kształcenia. Adiunkt zobowiązany będzie również do prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie Psychologia.
Asystent badawczo-dydaktyczny odpowiedzialny będzie za prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych na kierunku Psychologia oraz opcjonalnie
w razie konieczności na innych kierunkach realizowanych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownictwem jednostki lub jego zastępcą ds. kształcenia. Asystent zobowiązany będzie również do prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie Psychologia.
Asystent badawczo-dydaktyczny odpowiedzialny będzie za prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych na kierunku Psychologia ora

Nasze wymagania

 • stopień magistra /doktora w dyscyplinie naukowej psychologia;
 • zainteresowania rozwojem naukowym, potwierdzone określonymi planami badawczymi;
 • posiadanie kompetencji społecznych: komunikatywności, gotowości współpracy w realizacji zadań dydaktycznych i naukowych;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • doświadczenie praktyczne w zakresie psychologii stosowanej; psychologii rozwojowej; psychologii społecznej lub psychologii działalności społecznej i zawodowej człowieka; (stanowisko adiunkta)
 • udokumentowany dorobek naukowy/publikacyjny (monografie autorskie, artykuły opublikowane w recenzowanych czasopismach naukowych/ min. 80 punktów). - stanowisko adiunkta

Mile widziane

 • dodatkowym atutem będzie posiadanie dorobku publikacyjnego w zakresie Psychologii (asystent)

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • realizowanie działalności naukowej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie na stanowisku asystenta/ adiunkta kierowane do Rektora UJK w Kielcach;
 • CV – z uwzględnieniem dotychczasowej aktywności zawodowej, szkoleń, kursów, planów naukowych, a także innych form zaangażowania społecznego (wolontariat, koła naukowe, udział w akcjach, fundacjach itp.);
 • Odpis/kopia dyplomu magistra psychologii (asystent);Odpis/kopia dyplomu doktora w zakresie psychologii/nauk o zdrowiu; (adiunkt)
 • Informacja o ewentualnym dorobku naukowym/publikacyjnym (tj. publikacje, patenty, zrealizowane projekty badawcze, lub badawczo-rozwojowe, odbyte staże naukowe);
 • Oświadczenie, iż z chwilą podjęcia pracy w UJK w Kielcach będzie ono podstawowym miejscem zatrudnienia;
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie: https://ujk.edu.pl/Formularze_sprawy_kadrowe.html
 • 2) Formularz kandydata o zatrudnienie nauczyciela akademickiego na stanowisku adiunkta: https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_118_2020.html; (stanowisko adiunkta)

Weź udział w rekrutacji

 • Forma: aplikacje można składać osobiście, droga pocztową lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: katedra.psychologii@ujk.edu.pl
  Miejsce: Sekretariat Katedry Psychologii (p. 219) / ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce