Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska
Najnowsze ogłoszenia

Asystent badawczo-dydaktyczny odpowiedzialny będzie za prowadzenie badań w dyscyplinie Inżynieria Chemiczna. W zakres badań wchodziły będą zagadnienia dotyczące preparatyki nowych materiałów zaawansowanych materiałów porowatych, katalizy, fizykochemii powierzchni oraz badania dotyczące ochrony środowiska, w tym redukcji CO2. Do innych zadań należeć będzie przygotowywanie publikacji naukowych, wniosków o granty badawcze oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej: Zjawiska powierzchniowe i kataliza stosowana, Ekologiczne i etyczne problemy w produkcji chemicznej, Przemysłowe laboratorium technologii ropy naftowej II, Grafika inżynierska, Procesy reaktorowe, Technologia chemiczna – surowce i procesy przemysłu organicznego, Technologia chemiczna – surowce i nośniki energii, Procesy reaktorowe oraz opieka nad dyplomantami
Zadania:
1. Prowadzenie badań w zakresie preparatyki zaawansowanych materiałów porowatych, w szczególności szkieletów metaloorganicznych, ich właściwości sorpcyjnych oraz możliwości zastosowania w procesach katalitycznej konwersji CO2,
2. Analiza i opracowywanie wyników badań, przygotowanie publikacji i wystąpień konferencyjnych,
3. Opieka nad dyplomantami,
4. Prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Wymagania:
1. Posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie Inżynieria Chemiczna lub złożenie (potwierdzone) rozprawy doktorskiej do recenzji,
2. Udokumentowany dorobek naukowy w dyscyplinie inżynieria chemiczna,
3. Doświadczenie w preparatyce szkieletów metaloorganicznych,
4. Znajomość technik charakteryzacji fizykochemicznej krystalicznych materiałów porowatych
5. Doświadczenie w prowadzeniu testów katalitycznych, w szczególności reakcji konwersji CO2,
6. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
7. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
8. udokumentowany udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych,
9. Wysoka motywacja do prowadzenia badań naukowych
10. Umiejętność pracy w zespole, umiejętność rozwiązywania problemów, kreatywność, odpowiedzialność, chęć rozwoju

W dołączonych do wniosku załącznikach powyższe powinno być w maksymalnie dużym stopniu udokumentowane.

Słowa kluczowe: kataliza heterogeniczna, konwersja CO2, szkielety metaloorganiczne

Wymagane dokumenty:

1. Zgłoszenie przystąpienia do konkursu, adresowane do JM Rektora PWr
2. Syntetyczny życiorys
3. Kwestionariusz osobowy
4. Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia magistra/ doktora
5. Autoreferat zawierający informacje o dorobku w zakresie działalności naukowo-badawczej, doświadczeniu dydaktycznym i działalności organizacyjnej
6. Wykaz publikacji
7. Wykaz i opis staży naukowych
8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
9. Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
10. Oświadczenie Kandydata, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy*

* W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która jest zatrudniona w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy prowadzącego działalność: badawczą, badawczo-dydaktyczną, badawczo-rozwojową, wdrożeniową (z wyłączeniem przypadków określonych w art. 125 ust. 3 Ustawy), a zatrudnienie to nie wygasa do dnia zatrudnienia w Politechnice Wrocławskiej jako podstawowym miejscu pracy, osoba ta, zgodnie z art. 125 ust. 1 Ustawy,
z uwzględnieniem art. 125 ust. 2 Ustawy, obowiązana jest uzyskać zgodę Rektora na dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy po zatrudnieniu jej w Politechnice Wrocławskiej. W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która prowadzi działalność gospodarczą, należy dopełnić wymogu z art. 125 ust. 7 Ustawy.

Planowany termin zatrudnienia: marzec 2021

Dokumenty należy przesłać na adres: monika.wawrzewska@pwr.edu.pl
do dnia 31 stycznia 2020, godz. 12.00. Decyduje data wpłynięcia dokumentów. Zgłoszenia kandydatów będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Kierownika Katedry Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn.