Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej
Politechnika Wrocławska

Asystent badawczo-dydaktyczny odpowiedzialny będzie za prowadzenie badań w dyscyplinie Nauki Chemiczne. W zakres badań wchodziły będą zagadnienia dotyczące fotoniki i optyki nieliniowej nowych organicznych materiałów zaawansowanych, a w szczególności układów ciekłokrystalicznych. Do innych zadań należeć będzie przygotowywanie publikacji naukowych, wniosków o granty badawcze oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej: Zaawansowane materiały funkcjonalne, Optyka nieliniowa, Fizyka zarówno w języku polskim jak i angielskim.
Zadania:
Badanie laserowania typu sprzężenia zwrotnego (DFB, WGM, RL) w materiałach organicznych, a w szczególności ciekłokrystalicznych z wykorzystaniem technik mikroskopowych i spektroskopii nanosekundowej. Badanie właściwości nieliniowych optycznie materiałów organicznych z wykorzystaniem laserów pracy ciągłej i impulsowych.

Wymagania:
• Poszukiwani są kandydaci po fizyce, chemii lub inżynierii materiałowej posiadający wiedzę i doświadczenie udokumentowaną publikacjami w zakresie fotoniki lub optyki nieliniowej.
• Bardzo bobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.
• Udokumentowany udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych,
• Wysoka motywacja do prowadzenia badań naukowych
• Umiejętność pracy w zespole, umiejętność rozwiązywania problemów, kreatywność, odpowiedzialność, chęć rozwoju
• Doświadczenie w aplikowaniu o finansowanie ze źródeł zewnętrznych krajowych lub zagranicznych
Planowany termin zatrudnienia: 01.03.2021
Dokumenty należy przesłać na adres: Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, ul. Norwida 4/6, 50-373 Wrocław lub złożyć osobiście w Sekretariacie Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, bud. C-6, pok. 131 (tel. 71 320 24 25), do dnia 29.01.2021, godz. 12.00. Decyduje data wpłynięcia dokumentów. Zgłoszenia kandydatów będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Kierownika Katedry Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn. Po zamknięciu postępowania konkursowego aplikacje osób nieprzyjętych zostaną zwrócone. Zainteresowani będą mogli odebrać je w od Asystenta d.s. kadr w terminie 6 miesięcy po zamknięciu postępowania konkursowego, za pokwitowaniem odbioru.

Załączniki:
Kwestionariusz osobowy
Oświadczenie