asystent dydaktyczny

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dniem 01.02.2021 roku ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w grupie dydaktycznej

w I Katedrze  Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci spełniający następujące kryteria:

l .   dorobek naukowy i wymagania do objęcia stanowiska obowiązujące w UM

               http://www.umed.wroc.pl/konkursy         

2.       tytuł zawodowy lekarz

3.       pełne prawo wykonywania zawodu,

4.       dobra znajomość języka angielskiego,

5.       złożenie oświadczenia, że zatrudnienie na UM we Wrocławiu będzie  podstawowym miejscem pracy kandydata w rozumieniu ustawy,

6.       oraz spełniający wymagania art. 113 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020 poz. 85 z dnia 20.01.20  r.) tj:

a) mają pełną zdolność do czynności prawnych,

b) korzystają z pełni praw publicznych

c) nie zostali ukarani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nie zostali ukarani karą dyscyplinarną pozbawienia prawa wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony, lub wydalenia z pracy w uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat

            e) posiadają kwalifikacje określone w ustawie i statucie Uczelni

Kandydat  przystępujący do konkursu przedkłada następujące dokumenty:

l .   wniosek konkursowy

      http://www.umed.wroc.pl/konkursy

2.       kwestionariusz osobowy,

3.       dokumenty potwierdzające spełnienie w/w kryteriów konkursowych, http://www.umed.wroc.pl/konkursy

4.       zaświadczenie o średniej ocen z okresu studiów,

5.       spis publikacji naukowych z informacją o punktacji dokonanej przez Bibliotekę Główną UM we Wrocławiu,

6.       informacje o dotychczasowych osiągnięciach naukowych, informacje o ewentualnych realizowanych zajęciach dydaktycznych,

7.       przedstawienie zaświadczeń i dokumentacji umożliwiającej zdobycie punktów wg przyjętego kryterium punktowego w Uczelni

http://www.umed.wroc.pl/konkursy

8.       kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu, ew. zaświadczenie o okresie trwania studiów doktoranckich,

9.       oświadczenia określone w Regulaminie konkursu

 http://www.umed.wroc.pl/konkursy

Dokumenty należy składać osobiście lub wysłać listem poleconym na adres:

Dziekanat Wydziału Lekarskiego

50-345 Wrocław, ul. Mikulicza-Radeckiego 5

Liczba stanowisk: 1

Termin składania dokumentów: 30 dni /kalendarzowych/od dnia ogłoszenia tj. do dnia 03.03.2021 r.

Brak złożenia kompletu dokumentów w powyższych terminie będzie podstawą do odrzucenia kandydatury zainteresowanego bez wezwania do uzupełnienia braków.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nieprzekraczającym 4 m-cy – liczony od daty ogłoszenia konkursu.

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu — nie zapewnia mieszkania.