Adiunkt

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Akademia Bialska im. Jana Pawła II
  • Miejsce: Biała Podlaska
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk humanistycznych

Opis stanowiska

Warunki konkursu:

1.    Posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwo.

2.    Dorobek naukowy potwierdzony posiadaniem publikacji naukowych w zakresie językoznawstwo stosowane – translatoryka oraz języków specjalistycznych.

3.    Udokumentowane doświadczenie w realizacji tłumaczeń ustnych i pisemnych polsko-angielskich
 i angielsko-polskich.

4.    Udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć w uczelni wyższej,
tj. prowadzenia akademickich przedmiotów translatorycznych (tj. w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych, specjalistycznych i niespecjalistycznych, tłumaczeń a vista, konsekutywnych, symultanicznych, użytkowych) oraz nauczania angielskiego języka specjalistycznego.

5.    Bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, umożliwiająca prowadzenie zajęć akademickich i praktycznych.

6.    Gotowość do uczestniczenia w pracach na rzecz organizacji procesu badawczego i dydaktycznego.

7.    Dyspozycyjność.

8.    Gotowość do prowadzenia zajęć w siedzibie Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych
im. Jana Pawła II.

 

Dokumenty wymagane od kandydata:

1.       Podanie o zatrudnienie.

2.       Życiorys zawodowy.

3.       Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i dodatkowe.

4.       Wykaz publikacji.

5.       Oświadczenie stwierdzające że Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II będzie podstawowym miejscem pracy.*

6.       Oświadczenie kandydata że spełnia wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz.742 tj.)*

7.        Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.*

 

*druki oświadczeń dostępne na stronie:  http://bip.akademiabialska.pl/artykuly/158/druki-do-pobrania-konkurs-rekrutacja

 

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres Uczelni:

Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II – Kancelaria

21-500 Biała Podlaska  ul. Sidorska 95/97

w zaklejonej kopercie formatu A4  z napisem – „Konkurs nr WNSH/4/2023”

lub na adres e-mail: kancelaria@akademiabialska.pl – w tytule „Dokumenty aplikacyjne – Konkurs  nr WNSH/4/2023”  w terminie do 31.05.2023 roku.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w czerwcu 2023 roku.

 

Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II  zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. Skontaktujemy się jedynie  z wybranymi osobami. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, z którymi nie zostanie podpisana umowa o pracę zostaną zniszczone. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej zgodnie z art. 119 pkt. 3 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 tj.)

 

Załączniki