adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Elektryczny
Politechnika Białostocka

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA
w grupie pracowników badawczo–dydaktycznych w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 oraz art. 116 ust. 2. pkt 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz w §66 ust. 3 Statutu Politechniki Białostockiej.

Wymagania:
Na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych może być zatrudniona osoba:

1)      posiadająca co najmniej stopień doktora oraz co najmniej pięcioletni staż pracy w uczelni z uwzględnieniem studiów doktoranckich, która w przypadku reprezentowania dziedziny nauki: uczestniczyła w zespołach realizujących badania naukowe lub prace rozwojowe, finansowane w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe, projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki, lub przez przedsiębiorców czy inne podmioty działające na rzecz rozwoju nauki, udokumentowane sumaryczną kwotą powyżej 1 mln zł, lub

2)      posiadająca dorobek naukowy w okresie ostatnich 5 lat udokumentowany co najmniej 1 publikacją, której przypisano co najmniej 70 pkt., uwzględnianymi w ewaluacji działalności naukowej Uczelni na podstawie odrębnych przepisów lub

3)      posiadająca dorobek charakteryzujący się poziomem Indeksu Hirscha według WoS lub Scopus nie mniejszym niż odpowiednio 2 lub 3,

Opis (uwagi, oczekiwania, preferencje):
1)      preferowana specjalność: teoria sterowania,

2)      doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w przedmiotach typu: sterowniki PLC, automatyka, matematyka,

3)      znajomość oprogramowania narzędziowego: TIA Portal, Matlab/Simulink, LabView, LaTeX,

4)      dorobek naukowy udokumentowany min. 10 publikacjami (tzn. artykuły w czasopismach naukowych oraz rozdziały w monografiach z punktacją określoną przez MNiSW),

5)      zaangażowanie, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole potwierdzone uczestnictwem w zespole realizującym badania naukowe,

6)      przystępujący do konkursu z chwilą zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Politechnice Białostockiej zobowiązuje się do: złożenia oświadczenia, że Politechnika Białostocka będzie podstawowym miejscem pracy kandydata, oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika, upoważnienia do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika oraz zamieszczania afiliacji Politechniki Białostockiej w publikacjach.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:
1)      podanie skierowane do JM Rektor Politechniki Białostockiej o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych,

2)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych (wzór: www.bip.pb.edu.pl w zakładce Praca w Politechnice Białostockiej – Baza formularzy i dokumentów),

3)      dokument potwierdzający uzyskanie tytułu co najmniej doktora w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika lub dyscyplinach pokrewnych,

4)      autoreferat dotyczący dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego wraz z wykazem publikacji,

5)      oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (wzór: www.bip.pb.edu.pl w zakładce Praca w Politechnice Białostockiej – Baza formularzy i dokumentów),

6)      dokument potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2; w przypadku cudzoziemców znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych,

7)      inne dokumenty, materiały lub informacje mogące mieć znaczenie w konkursie (np. rekomendacje, nagrody itp.).

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej; 15-351 Białystok, ul. Wiejska 45 D, pokój 003 do dnia 16-04-2021.

Rozstrzygnięcie konkursu: do dnia 30-04-2021.

Planowany termin zatrudnienia: od dnia 01.06.2021 r.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. Po zakończeniu postępowania konkursowego dokumenty osób niezatrudnionych zostaną zwrócone. Wygranie konkursu nie jest równoznaczne z zapewnieniem zatrudnienia kandydata. Stanowi wyłącznie rekomendację w tym zakresie dla Rektora. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje JM Rektor.