ASYSTENT

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I NAUK O ŚRODOWISKU
Politechnika Białostocka

Konkurs dotyczy stanowiska asystenta w Katedrze Budownictwa Energooszczędnego i Geodezji na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. Osoba zatrudniona będzie realizowała zadania dydaktyczne z następujących przedmiotów: rysunek techniczny, geometria wykreślna i grafika inżynierska. Będzie również prowadzić badania naukowe.

Oczekiwania:

– predyspozycje do pracy dydaktycznej i naukowej,

– zdolności organizacyjne oraz inne udokumentowane osiągnięcia,

– biegłą znajomość języka polskiego,

– dobrą znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

W zakresie dydaktyki wskazane doświadczenie dydaktyczne jako nauczyciel lub nauczyciel akademicki.

Kandydat powinien posiadać:

– dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego po kierunku budownictwo- mgr inż. budownictwa lub kierunku pokrewnego (np. architektura)

– wiedzę i dorobek niezbędne do pracy naukowej (dorobek w zakresie pracy naukowej np. studia doktoranckie, otwarty przewód doktorski oraz/lub publikacje.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

1)    podanie skierowane do JM Rektor Politechniki Białostockiej o zatrudnienie na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych;

2)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych (wzór do pobrania na stronie internetowej www.bip.pb.edu.pl w zakładce Praca w Politechnice Białostockiej – Baza formularzy i dokumentów );

3)   dokument potwierdzający uzyskanie tytułu magistra inżyniera budownictwa lub kierunku pokrewnego z oceną co najmniej dobrą na dyplomie ukończenia studiów wyższych;

4)    autoreferat dotyczący dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego wraz z wykazem publikacji;

5)    oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (wzór do pobrania na stronie internetowej www.bip.pb.edu.pl w zakładce Praca w Politechnice Białostockiej – Baza formularzy i dokumentów);

6)     dokument potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2; w przypadku cudzoziemców znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych;

7)     inne dokumenty, materiały lub informacje mogące mieć znaczenie w konkursie (np. dokument potwierdzający wszczęcie przewodu doktorskiego, pozytywnie ocenione odbycie stażu asystenckiego, rekomendacje lub inne).

Przystępujący do konkursu z chwilą zatrudnienia w Politechnice Białostockiej zobowiązuje się do:

1)    pozostawania w stosunku pracy z Politechniką Białostocką jako podstawowym miejscu pracy;

2)    zamieszczania afiliacji Politechniki Białostockiej w swoich publikacjach naukowych;

3)    złożenia oświadczenia o zaliczaniu do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport.

Dokumenty należy dostarczyć do Sekretariatu Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, 15-351 Białystok, ul. Wiejska 45 E, pok. 32

do dnia 14.04.2021 r.

Przewidywanym terminem rozstrzygnięcia konkursu jest decyzja JM Rektor PB. Uczelnia zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.