asystent badawcz-dydaktyczny

Wydział Informatyki
Politechnika Białostocka

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), § 65 ust. 1 oraz § 66 Statutu Politechniki Białostockiej. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w szczególności następujące dokumenty:

1)    podanie skierowane do Rektora Politechniki Białostockiej o zatrudnienie na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych;

2)    kwestionariusz osobowy wraz z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych (wzór do pobrania na stronie internetowej  www.bip.pb.edu.pl w zakładce Praca w Politechnice Białostockiej – Baza formularzy i dokumentów);

3)    dokument potwierdzający uzyskanie tytułu magistra inżyniera informatyki;

4)    autoreferat dotyczący dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego wraz z wykazem publikacji, oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 113 i 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), § 65 ust. 1 oraz § 66 Statutu Politechniki Białostockiej (wzór do pobrania na stronie internetowej  www.bip.pb.edu.pl w zakładce Praca w Politechnice Białostockiej – Baza formularzy i dokumentów);

5)    dokument potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2; w przypadku cudzoziemców znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych;

6)    inne dokumenty, materiały lub informacje mogące mieć znaczenie w konkursie, w tym m.in. list motywacyjny dotyczący pracy naukowej z zakresu przetwarzania obrazów i biometrii.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 czerwca 2021 r. Dokumenty należy składać w terminie do 30 kwietnia 2021 r. w Sekretariacie Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej.

Więcej na stronie: https://bip.pb.edu.pl/?event=kategoria&id=140.