DOKTORANT-STYPENDYSTA

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Politechnika Białostocka

konkurs na stanowisko doktoranta – stypendysty (grant NCN)

Typ konkursu: OPUS 16

Nazwa jednostki: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku, Politechnika Białostocka

Nazwa stanowiska: doktorant – stypendysta

Liczba stanowisk: 1

wymagania

Do konkursu może przystąpić osoba, która:

1.    nie posiada stopnia naukowego doktora i jest uczestnikiem szkoły doktorskiej;

2.    ukończyła studia wyższe na kierunku biotechnologia, biologia lub chemia;

3.    posiada podstawową wiedzę z zakresu chemii bionieorganicznej, biologii molekularnej oraz biotechnologii przemysłowej;

4.    posiada znajomość i umiejętność obsługi aparatury badawczej w zakresie pomiarów FT-IR, FT-Raman, UV-Vis, a także oceny aktywności antyutleniającej;

5.    posiada minimum roczne doświadczenie w obszarze pracy naukowej potwierdzone publikacjami naukowymi, była wykonawcą w projektach badawczych;

6.    posiada znajomość języka angielskiego na poziomie niezbędnym do prowadzenia samodzielnej pracy naukowej.

opis zadań

1.    Udział w realizacji n/w zadań badawczych planowanych w projekcie badawczym NCN nr 2018/31/B/NZ7/03083 pt.: Nowe pochodne roślinnych kwasów karboksylowych jako aktywne składniki biopreparatów bezpiecznych dla człowieka i środowiska naturalnego.

2.    Synteza kompleksów wybranych ligandów z metalami.

3.    Zastosowanie metod spektralnych (FT-IR, FT-Raman, UV-Vis, NMR, X-ray) oraz metod służących do oceny aktywności antyoksydacyjnej preparatów.

4.    Udział w przygotowaniu publikacji wyników badań w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz opracowanie i publikowanie twórczych prac przeglądowych związanych z realizacją projektu.

warunki zatrudnienia

1.    Podmiot zobowiązuje się do wypłaty stypendyście przyznanych mu środków finansowych tytułem stypendium doktoranckiego w wysokości 1 500 zł miesięcznie przez okres 12 miesięcy.

2.    Stypendysta zostanie wybrany na drodze konkursu, którego zasady określone są w załączniku nr 4 do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich, będącym Załącznikiem do uchwały Rady NCN nr 16/2018 z dnia 8 marca 2018 r..

3.    Termin składania ofert/zgłoszeń: 25.02.2021

4.    Forma: elektroniczna na adres w-lewando@wp.pl

5.    Planowane rozpoczęcie pracy w projekcie: 01.03.2021

dodatkowe informacje

Spis wymaganych dokumentów:

1.    podanie lub formularz zgłoszeniowy skierowane do Kierownika projektu,

2.    życiorys zawodowy,

3.    kopia dyplomu potwierdzającego otrzymanie tytułu magistra,

4.    dokument potwierdzający status doktoranta w szkole doktorskiej,

5.    autoreferat, w tym wykaz osiągnięć naukowych, wykaz publikacji, udział w projektach badawczych, wyróżnienia, nagrody, udział w stażach, w szkoleniach.

6.    inne dokumenty mogące mieć znaczenia w konkursie,

7.    oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych, do pobrania na stronie: Biuletyn Informacji Publicznej PB (https://bip.pb.edu.pl) > opcja „Praca w Politechnice Białostockiej” > opcja „Baza formularzy i dokumentów”.