1 stanowisko adiunkt

kierunek aktorstwo, specjalność aktorstwo teatru lalek
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
  • Miejsce: Białystok
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina sztuki
  • sztuki filmowe i teatralne

Opis stanowiska

Warszawa, 30 sierpnia 2022 roku

R.111.1.1.2022

Zgodnie z art.  119 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020, poz. 85 ze zm.) oraz § 123 ust. 1 Statutu Akademii Teatralnej, Rektor Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko:

 

adiunkta

do prowadzenia samodzielnych zajęć na kierunku aktorstwo, specjalność aktorstwo teatru lalek z zakresu przedmiotów aktorstwa teatru ożywionej formy w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, Filia w Białymstoku (w wymiarze pełnego etatu, czas nieokreślony, zajęcia odbywają się w języku polskim)

 

1.       Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w art. 113 ww. Ustawy oraz spełnia wymagania określone w § 118 ust. 2 Statutu Akademii Teatralnej, a ponadto:

a)       posiada tytuł magistra sztuki w  zakresie sztuk teatralnych;

b)       posiada stopień doktora w dziedzinie sztuki, dyscyplinie artystycznej sztuki filmowe i teatralne;

c)       posiada udokumentowany dorobek artystyczny w dyscyplinie artystycznej sztuki filmowe i teatralne – w przestrzeni twórczej przynależnej teatrowi lalek szczególnie w obszarze aktorstwa teatru lalek;

d)       posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie dydaktyczne w uczelni artystycznej prowadzącej badania w zakresie aktorstwa teatru lalek ze szczególnym uwzględnieniem klasycznych technik lalkowych.

2.       Kandydaci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

a)    zgłoszenie udziału w konkursie;

b)    kwestionariusz osobowy kandydata (do pobrania ze strony https://akademia.at.edu.pl/konkursy-na-stanowiska/);

c)      życiorys;

d)     odpis dyplomu doktora;

e)       dokumentacja dorobku artystycznego oraz opis działalności dydaktycznej;

f)         oświadczenie, że Akademia Teatralna będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;

g)       oświadczenie o niekaralności zgodnie z art. 113 pkt 2 oraz art. 20 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy (do pobrania ze strony http://akademia.at.edu.pl/kariera/konkursy-na-stanowiska/);

h)     oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym w kwestii przetwarzania danych osobowych (do pobrania ze strony http://akademia.at.edu.pl/kariera/konkursy-na-stanowiska/).

Dokumenty w wersji papierowej i na informatycznym nośniku danych należy złożyć w Rektoracie Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza, ul. Miodowa 22/24, 00-246 Warszawa, pokój nr 012 (przyjmowanie dokumentów w godz. 10.00-14.00) – osobiście lub za pośrednictwem poczty do dnia 29 września 2022 roku.

Kopie dokumentów zapisane na informatycznych nośnikach danych muszą stanowić pełne odwzorowanie cyfrowe dokumentacji papierowej, tj. muszą być tożsame (identyczne) z formą papierową wraz zawartymi na niej oryginalnymi podpisami.

UWAGA! Liczy się data wpływu, a nie data stempla pocztowego.

Uczelnia nie zapewnia zakwaterowania. Komisja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z kandydatem na tematy zawodowe. Akademia zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi rekomendację w tym zakresie dla Rektora. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 września 2022 roku.

Planowany termin zatrudnienia: 1 października 2022 roku.

                                                                                                                                      REKTOR

                                                                                                              /-/ Prof. dr hab. Wojciech Malajkat

Załączniki