adiunkt

Wydział Fizyki
Uniwersytet w Białymstoku
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 4680
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

I.               Warunki konkursu:
 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia20 lipca 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 1668; z późniejszymi
zmianami), art. 113,oraz odpowiadające następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1.      Stopień naukowy doktora, przy czym preferowane są takie dyscypliny jak: automatyka, robotyka, elektronika, elektrotechnika, informatyka, informatyka techniczna.Jeśli kandydat posiada stopień naukowy doktora w innej dyscyplinie, to w postępowaniu konkursowym uwzględnione zostanąudokumentowana wiedza i umiejętności opisane w punkcie 2

2.      Wiedza i umiejętności w przynajmniej jednej z poniższych tematyk:

·           wiedza z obszaru sztucznej inteligencji: rozpoznawanie obrazów, rozpoznawanie mowy, uczenie maszynowe, sieci neuronowe;

·           umiejętność programowania mikrokontrolerów i projektowania układówelektronicznych (w programach typu: Eagle, Kicad, DesignSpark PCB);

·           umiejętność konfigurowania układów FPGA (znajomość języków VHDL lub Verilog);

·           umiejętność programowania układów PLC (znajomość języków FBD, LD i ST);

·           umiejętność budowania wirtualnych  prototypów robotów z wykorzystaniem symulatorów 3D na licencji open source (lub innych, gdy dostępna jest bezpłatna wersja edukacyjna).

3.      Co najmniej 2-letni staż pracy naukowo-dydaktycznej po uzyskaniu stopnia doktora. Pożądane jest doświadczenie w pracy dydaktycznej, zwłaszcza w wyżej wymienionych dyscyplinach i specjalnościach. Wzięty pod uwagę zostanie także dorobek naukowy.

4.      Znajomość języka polskiego, umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych.

 

II.            Wymagane dokumenty:

 

1.         Podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu w Białymstoku o zatrudnienie na stanowisku adiunkta.

2.         Kopia dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora.

3.         Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 113 wyżej wymienionej ustawy.

4.         Wykaz osiągnięć naukowych, doświadczeń dydaktycznych i kompetencji zawodowych,

ze szczególnym uwzględnieniem tematyk wymienionych w warunkach konkursu.

5.         Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

6.         Inne informacje, które kandydat uzna za istotne, w tym referencje.

7.         Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

III.            Dokumenty należy złożyć do dnia 18 czerwca 2020 roku, do godz. 13:00, w dziekanacie Wydziału Fizyki UwB, pokój 2018 (15-245 Białystok, ul. K. Ciołkowskiego 1L, tel. 85-7457222)

IV.            Komisja konkursowa może zdecydować o przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami.

V.            Konkurs zostanie rozstrzygnięty w czasie nie dłuższym niż 30 dni od dnia upływu terminu składania wymaganych dokumentów.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na fizyka@uwb.edu.pl