adiunkt

Wydział Architektury
Politechnika Białostocka
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina sztuki

Załącznik nr 3 do zarządzenia 61/2021 Rektora PB

Politechnika Białostocka
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w dziedzinie sztuki

w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Numer sprawy: WA.110.13.2021

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), dalej zwaną „Ustawą”, § 65 ust. 1 oraz § 66-68 Statutu Politechniki Białostockiej.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w szczególności następujące dokumenty:

1)  podanie skierowane do Rektora Politechniki Białostockiej o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych;

2)  kwestionariusz osobowy wraz z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych (wzór do pobrania na stronie internetowej www.bip.pb.edu.pl w zakładce Praca w Politechnice Białostockiej – Baza formularzy i dokumentów);

3)  dokument potwierdzający uzyskanie stopnia doktora;

4)  autoreferat dotyczący dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego wraz z wykazem publikacji;

5)  oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 113 i 116 Ustawy, § 65 ust. 1 oraz § 66- 68 Statutu Politechniki Białostockiej (wzór do pobrania na stronie internetowej www.bip.pb.edu.pl w zakładce Praca w Politechnice Białostockiej – Baza formularzy i dokumentów);

6)  dokument potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2; w przypadku cudzoziemców znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych;

7)  inne dokumenty, materiały lub informacje mogące mieć znaczenie w konkursie.

Kandydat z chwilą zatrudnienia w Politechnice Białostockiej:

1)  oświadcza, że Politechnika Białostocka będzie jego podstawowym miejscem pracy;

2)  zobowiązuje się do zamieszczania afiliacji Politechniki Białostockiej w swoich publikacjach naukowych;

3)  zobowiązuje się do złożenia oświadczenia o zaliczaniu do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki oraz oświadczenia o reprezentowaniu dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Planowana data zakończenia konkursu: najpóźniej do 15.12.2021.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 15.11.2021 do godz. 15.00 w Sekretariacie Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, 15-893 Białystok, ul. Oskara Sosnowskiego 11, pok. 007.

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor Politechniki Białostockiej.

dr hab. inż. arch. Aleksander Asanowicz, prof. PB

podpis dziekana/kierownika jednostki ogólnouczelnianej

*pozostawić właściwe

**nie dotyczy grupy pracowników dydaktycznych

—————————————————————————

Akceptacja

dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB

Rektor Politechniki Białostockiej

      lub osoba upoważniona

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wa.sekretariat@pb.edu.pl