adiunkt badawcz-dydaktyczny

Instytut Filozofii
Uniwersytet w Białymstoku
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: filozofia

Białystok, 04 listopada 2021 r.

 

 

Dyrektor Instytutu Filozofii

Uniwersytetu w Białymstoku

ogłasza konkurs w Instytucie Filozofii w Zakładzie Epistemologii i Kognitywistyki

na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego

w dyscyplinie filozofia

w specjalności : filozofia umysłu, epistemologia

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. z póź. zm. (Dz. U. 2018, poz. 1668.) oraz w Statucie Uniwersytetu w Białymstoku (Uchwała nr 2455 Senatu UwB z dnia 26 czerwca 2019 r.).

 

Warunki konkursu:

Do konkursu przystąpić mogą osoby spełniające następujące kryteria kwalifikacyjne:

– posiadające co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie filozofia,

– dorobek i zainteresowania badawcze w zakresie filozofii umysłu, epistemologii, filozoficznej kognitywistyki

– doświadczenie w pracy dydaktycznej,

– doświadczenie organizacyjne,

– pożądany udział w projektach badawczych finansowanych w trybie konkursowym i/lub odbycie zagranicznych lub krajowych staży naukowych.

 

Wymagane dokumenty:

– podanie skierowane do JM Rektora,        

– odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora,

– udokumentowanie dorobku badawczego w zakresie konkursu,

– spis publikacji,

– udokumentowanie dorobku dydaktycznego i organizacyjnego,

– kwestionariusz osobowy,

– inne ważne informacje i dokumenty wykazujące zainteresowania i kwalifikacje osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

– oświadczenie, iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie w Białymstoku po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet w Białymstoku będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy,

– oświadczenie o spełnieniu przez kandydata wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

– zgoda na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie  Uniwersytetu w Białymstoku. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie”.

 

Dokumenty należy złożyć:     

Sekretariat Dyrektora Instytutu Filozofii Uniwersytetu w Białymstoku, 15 – 420 Białystok ul. Pl. Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, pokój nr 26a, w terminie do dnia 4 grudnia 2021 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na if@uwb.edu.pl