Adiunkt w grupie badawczo-dydaktycznej

Instytut Socjologii Uniwersytet w Białymstoku
Instytut Socjologii Uniwersytet w Białymstoku
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku
za zgodą JM Rektora i Rady Instytutu Socjologii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk socjologicznych w Zakładzie Socjologii Poznawczej

Zakład Socjologii Poznawczej jest częścią Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. Nasze badania dotyczą tego, w jaki sposób ludzkie mechanizmy poznawcze i systemy społeczne współpracują ze sobą, aby generować ludzkie zachowania społeczne. Badanie ewolucyjnych, poznawczych i kulturowych podstaw wierzeń, praktyk i doświadczeń religijnych jest szczególnym przedmiotem zainteresowania Zakładu. Kierując się interdyscyplinarnym podejściem, wykorzystujemy różnorodne metody z zakresu nauk poznawczych i społecznych, w tym eksperymenty psychologiczne, analizę ilościowych danych socjologicznych, badania etnograficzne i modelowanie komputerowe. Jednocześnie Zakład prowadzi badania teoretyczne mające na celu wyjaśnienie podstawowych pojęć z różnych podejść, a także wzajemne relacje między nimi i ich implikacje empiryczne. http://scu.uwb.edu.pl

Warunki przystąpienia do konkursu:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. z póź. zm. (Dz. U. 2020, poz. 85.) dotyczące niekaralności,  oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:

–       posiadają co najmniej stopień doktora w dyscyplinie nauk socjologicznych;

–       mogą wykazać zdolność do prowadzenia zajęć ze statystyki oraz metod ilościowych na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia (studia licencjackie oraz magisterskie);

–       mogą wykazać zdolność do używania zaawansowanych metod analizy statystycznej danych społecznych w pracy badawczej;

–       mogą wykazać potencjał do publikacji badań w czołowych międzynarodowych czasopismach naukowych;

–       mogą wykazać zdolność do prowadzenia badań w ramach międzynarodowych, interdyscyplinarnych grup badawczych.

Komisja rekrutacyjna będzie też brała pod uwagę to czy kandydaci:

–       posiadają doświadczenie w zdobywaniu oraz udział w projektach grantowych;

–       posiadają doświadczenie w badaniach interdyscyplinarnych dotyczących interakcji pomiędzy procesami społecznymi oraz poznawczymi;

–       posiadają doświadczenie w badaniach z zakresu socjologii religii;

–       posiadają doświadczenie w modelowaniu komputerowym zjawisk społecznych.

Wymagane dokumenty

Osoby zainteresowane zatrudnieniem na stanowisku są proszone o złożenie następujących dokumentów na adres Sekretariat Dyrektora Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, Pl. Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15–420 Białystok lub drogą elektroniczną na adres isoc@uwb.edu.pl, w terminie do dnia 19 czerwca 2021 r.:

–       podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora;

–       życiorys naukowy z wykazem osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;

–       informację o planach badawczych i koncepcję dalszego rozwoju naukowego;

–       kopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauk socjologicznych;

–       inne dokumenty, które kandydat chce załączyć;

–       zgoda na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie”.

Komisja konkursowa może zdecydować o przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami.

Osoba wyłoniona w konkursie zostanie poproszona o dostarczenie oryginałów wyżej wymienionych dokumentów.

                Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 14 lipca 2021 roku.

Klauzula informacyjna:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Uniwersytet w Białymstoku ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok.
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych za pomocą e-mail: iod@uwb.edu.pl
3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przeprowadzenie konkursu na wskazane stanowisko.
4. Podstawą prawną do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , art. 22 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998 r. N21, poz. 94 z późn. zm.) oraz Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu.
6. Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
7. Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na isoc@uwb.edu.pl