asystent

Wydział Prawa
Uniwersytet w Białymstoku
  • Miejsce: Białystok
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • nauki prawne

Opis stanowiska

      I)         Warunki przystąpienia do konkursu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. 2021, poz. 478 z późn. zm.) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:

1)                 posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra w dyscyplinie nauki prawne

2)                 posiadają dorobek naukowy oraz doświadczenie w pracy dydaktycznej w obszarze nauk prawnych, w szczególności w zakresie finansów publicznych i prawa finansowego

3)                 wykazują się biegłą znajomością języka angielskiego, w tym języka angielskiego prawniczego

      II)       Wymagane dokumenty

1)                 Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora  

2)                 Kwestionariusz osobowy oraz życiorys naukowy wraz z wykazem dorobku naukowego i dydaktycznego

3)                 Spis publikacji

4)                 Kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra w dyscyplinie nauki prawne

5)                 oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ust. 1 Ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO

6)                 Inne dokumenty, które kandydat chce załączyć.

      III)      Procedura konkursowa:

Dokumenty należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: klimiuk@uwb.edu.pl do dnia 28.03.2022 r.

Osoba wyłoniona w konkursie zostanie poproszona o dostarczenie oryginałów wyżej wymienionych dokumentów na adres 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 1

      IV)      Rozstrzygnięcie konkursu:

Komisja konkursowa może zdecydować o przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 11.04.2022 r.

 

Klauzula informacyjna:

1.                  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Uniwersytet w Białymstoku ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok.

2.                  We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych za pomocą e-mail: iod@uwb.edu.pl

3.                  Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przeprowadzenie konkursu na wskazane stanowisko.

4.                  Podstawą prawną do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , art. 22 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998 r. N21, poz. 94 z późn. zm.) oraz Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

5.                  Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu.

6.                  Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

7.                  Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8.                  Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9.                  Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

10.              Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

Załączniki