asystent

Nauk o Edukacji
Uniwersytet w Białymstoku
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: pedagogika

Dziekan Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku

za zgodą JM Rektora

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk o społecznych w dyscyplinie pedagogika

w Katedrze Edukacji Międzykulturowej i Elementarnej

 Zakład Diagnoz Środowisk Wychowawczych

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie Prawo szkolnictwie wyższym   z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2021 poz. 478 z póź. Zm.).

 

Wymagania konkursowe:

·         posiadanie co najmniej tytułu magistra w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

·         znajomość języka polskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami,

·         znajomość języka obcego (preferowany angielski) w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami,

 

 

Wymagane dokumenty:

·      Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora,

·      Kwestionariusz osobowy,

·      Życiorys naukowy z uwzględnieniem dorobku naukowo-badawczego

·      Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie

·      Oświadczenie o spełnieniu warunki określone w Ustawie Prawo szkolnictwie wyższym  z dnia 20 lipca 2018 roku

·         Oświadczenie, iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie w Białymstoku, po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet w Białymstoku będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy (art. 120ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 poz. 1668),

·         dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje/kompetencje,

·         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO)

 

Wymagane dokumenty należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: k.kobosko@uwb.edu.pl do dnia 11.07.2022

Osoba wyłoniona w konkursie zostanie poproszona o dostarczenie oryginałów wyżej wymienionych dokumentów na adres:  Wydział Nauk o Edukacji Uniwersytet w Białymstoku, 15-328 Białystok, ul. Świerkowa 20, pokój A1

 

Kandydaci, których oferty nie zostaną zaakceptowane przez Komisję Konkursową nie będą informowani o wynikach postępowania.

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

 

 

Termin rozstrzygnięcia do dnia 10.08.2022

 

Klauzula informacyjna:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Uniwersytet w Białymstoku ul.   Świerkowa 20B, 15-328 Białystok.

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych za pomocą e-mail: iod@uwb.edu.pl

3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przeprowadzenie konkursu na wskazane stanowisko.

4. Podstawą prawną do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , art. 22 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998 r. N21, poz. 94 z późn. zm.) oraz Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu.

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

7. Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowani.        

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na k.kobosko@uwb.edu.pl