ASYSTENT

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I NAUK O ŚRODOWISKU
Politechnika Białostocka
  • Miejsce: Białystok
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Opis stanowiska

Konkurs dotyczy stanowiska asystenta w Katedrze Budownictwa i Inżynierii Drogowej na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

Kandydat powinien posiadać tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego w  specjalności budownictwo z oceną celującą na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz co najmniej otwarty przewód doktorski. Ubiegający się o pracę powinien posiadać niezbędną wiedzę z zakresu budownictwa dróg, budownictwa ogólnego oraz  umiejętności wykonania badań laboratoryjnych materiałów budowlanych. Powinien również umieć przeprowadzać analizy statystyczne. Aplikant powinien posiadać czynną znajomość jednego języka angielskiego i rosyjskiego oraz predyspozycje do pracy dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej. Wymagany jest co najmniej miesięczny staż na warsztatach szkoleniowych w placówkach naukowo-badawczych zajmujących się problematyką infrastruktury komunikacyjnej.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), dalej zwaną „Ustawą”, § 65 ust. 1 oraz § 66- 68 Statutu Politechniki Białostockiej.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w szczególności następujące dokumenty:

1)     podanie skierowane do Rektora Politechniki Białostockiej o zatrudnienie na stanowisku ASYSTENTA w grupie pracowników BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH;

2)     kwestionariusz osobowy wraz z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych (wzór do pobrania na stronie internetowej www.bip.pb.edu.pl w zakładce Praca w Politechnice Białostockiej – Baza formularzy i dokumentów);

3)     dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego *;

4)     autoreferat dotyczący dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego wraz z wykazem publikacji;

5)     oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 113 i 116 Ustawy, § 65 ust. 1 oraz § 66- 68 Statutu Politechniki Białostockiej (wzór do pobrania na stronie internetowej www.bip.pb.edu.pl w zakładce Praca w Politechnice Białostockiej – Baza formularzy i dokumentów);

6)     dokument potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2; w przypadku cudzoziemców znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych;

7)     inne dokumenty, materiały lub informacje mogące mieć znaczenie w konkursie.

Kandydat z chwilą zatrudnienia w Politechnice Białostockiej:

1)     oświadcza, że Politechnika Białostocka będzie jego podstawowym miejscem pracy;

2)     zobowiązuje się do zamieszczania afiliacji Politechniki Białostockiej w swoich publikacjach naukowych;

3)     zobowiązuje się do złożenia oświadczenia o zaliczaniu do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w dyscyplinie NAUKI INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH oraz oświadczenia o reprezentowaniu dyscypliny INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT.

Planowana data zakończenia konkursu: najpóźniej do 24-02-2023.

Dokumenty należy składać: w terminie do 10-02-2023.

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor Politechniki Białostockiej.

Miejsce składania ofert:

Sekretariat Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej

15- 351 Białystok

ul. Wiejska 45A, pokój 32

Załączniki