asystent (badawczo-dydaktyczny)

Nauk o Edukacji
Uniwersytet w Białymstoku
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: pedagogika

Dziekan Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku ogłasza konkurs na stanowisko

Asystenta

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

w Katedrze Historii i Teorii Wychowania

 Zakład Teorii Wychowania i Antropologii Pedagogicznej

Wydział Nauk o Edukacji

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 poz. 1668).

 

Wymagania konkursowe:

·         posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie pedagogiki

·         znajomość języka w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami,

·         biegłe posługiwanie się  technologią informatyczną,

 

 

Wymagane dokumenty:

·         Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora,

·         Kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie www.uwb.edu.pl/inne-druki)

·         Życiorys naukowy z uwzględnieniem dorobku naukowo-badawczego w zakresie pedagogiki,

·         Odpis nadania tytułu zawodowego magistra w zakresie pedagogiki,

·         Oświadczenie o znajomości języka, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami,

·         Oświadczenie o biegłości posługiwania się z technologią informatyczną

·         Oświadczenie o spełnieniu warunki określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 poz. 1668),

·         Oświadczenie, iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie w Białymstoku, po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet w Białymstoku będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy (art. 120ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 poz. 1668),

·         dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje/kompetencje,

·         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO)

 

Kandydaci, których oferty nie zostaną zaakceptowane przez Komisję Konkursową nie będą informowani o wynikach postępowania.

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

 

Termin składania dokumentów upływa dnia 9 sierpnia 2021 r. (decyduje data wpływu)

 

Termin rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników konkursu nastąpi w czasie  nie dłuższym niż 30 dni od dnia upływu składania wymaganych dokumentów.

 

Wymagane dokumenty należy składać w pokoju A1, Wydział Nauk o Edukacji Uniwersytet w Białymstoku, 15-328 Białystok, ul. Świerkowa 20

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na k.kobosko@uwb.edu.pl