asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Architektury
Politechnika Białostocka
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: architektura i urbanistyka

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w dziedzinie nauki inżynieryjno-techniczne

w dyscyplinie architektura i urbanistyka

 

Numer sprawy: WA.110.6.2023

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), dalej zwaną „Ustawą”,
§ 65 ust. 1 oraz § 66-68 Statutu Politechniki Białostockiej.

 

Wymagania dodatkowe wobec kandydata:

1)     doświadczenie w pracy dydaktycznej w charakterze nauczyciela akademickiego z uwzględnieniem prowadzenia zajęć obejmujących tematykę: budownictwa ogólnego, materiałoznawstwa, mechaniki budowli, konstrukcji budowlanych, modelowania komputerowego;

2)     zainteresowania naukowe dotyczące zagadnień na styku architektury i budownictwa.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w szczególności następujące dokumenty:

1)     podanie skierowane do Rektora Politechniki Białostockiej o zatrudnienie na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych;

2)     kwestionariusz osobowy wraz z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych (wzór do pobrania na stronie internetowej www.bip.pb.edu.pl w zakładce Praca w Politechnice Białostockiej – Baza formularzy i dokumentów);

3)     dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera architekta;

4)     autoreferat dotyczący dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego wraz z wykazem publikacji;

5)     oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 113 i 116 Ustawy, § 65 ust. 1 oraz § 66- 68 Statutu Politechniki Białostockiej (wzór do pobrania na stronie internetowej www.bip.pb.edu.pl w zakładce Praca w Politechnice Białostockiej – Baza formularzy i dokumentów);

6)     dokument potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2; w przypadku cudzoziemców znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych;

7)     inne dokumenty, materiały lub informacje mogące mieć znaczenie w konkursie.

Kandydat z chwilą zatrudnienia w Politechnice Białostockiej:

1)     oświadcza, że Politechnika Białostocka będzie jego podstawowym miejscem pracy;

2)     zobowiązuje się do zamieszczania afiliacji Politechniki Białostockiej w swoich publikacjach naukowych;

3)     zobowiązuje się do złożenia oświadczenia o zaliczaniu do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w dyscyplinie architektura i urbanistyka oraz oświadczenia o reprezentowaniu dyscypliny architektura i urbanistyka.

 

Planowana data zakończenia konkursu: najpóźniej do 30.06.2023 r.

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 12.06.2023 r. w Sekretariacie Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, 15-893 Białystok, ul. Oskara Sosnowskiego 11, pok. 007.

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor Politechniki Białostockiej.

 

 

 dr hab. inż. arch. Aleksander Asanowicz, prof. PB

(podpis dziekana/kierownika jednostki ogólnouczelnianej)

——————————————————————————————————————————————

AKCEPTACJA

 

 

dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB

(Rektor Politechniki Białostockiej
lub osoba upoważniona)

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wa.sekretariat@pb.edu.pl