asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Prawa
Uniwersytet w Białymstoku
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki prawne

I)    Warunki przystąpienia do konkursu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. 2022, poz. 574 z późn. zm.) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:

1)  posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra prawa

2)  posiadają dorobek naukowy oraz doświadczenie w pracy dydaktycznej w obszarze nauk prawnych, w szczególności w zakresie prawa podatkowego

3)  wykazują się biegłą znajomością języka angielskiego, w tym języka angielskiego prawniczego (od kandydata obcokrajowca wymagana jest biegła znajomość języka polskiego w tym języka polskiego prawniczego)

       II)           Wymagane dokumenty

1)   Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora 

2)   Kwestionariusz osobowy oraz życiorys naukowy wraz z wykazem dorobku naukowego i dydaktycznego

3)   Spis publikacji

4)   Kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra na kierunku prawo lub stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne/ w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo

5)  oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO

6)  Inne dokumenty, które kandydat chce załączyć.  

       III)          Procedura konkursowa:

Dokumenty należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: klimiuk@uwb.edu.pl do dnia 29.08.2022 r.

Osoba wyłoniona w konkursie zostanie poproszona o dostarczenie oryginałów wyżej wymienionych dokumentów na adres 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 1

       IV)          Rozstrzygnięcie konkursu:

Komisja konkursowa może zdecydować o przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28.09.2022 r.

Klauzula informacyjna:

1.  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Uniwersytet w Białymstoku ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok.

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych za pomocą e-mail: iod@uwb.edu.pl

3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przeprowadzenie konkursu na wskazane stanowisko.

4. Podstawą prawną do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , art. 22 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998 r. N21, poz. 94 z późn. zm.) oraz Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

5.  Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu.

6.  Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

7.  Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8.  Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na klimiuk@uwb.edu.pl