lektor języka angielskiego

Studium Języków Obcych
Politechnika Białostocka
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), dalej zwaną „Ustawą”, § 65 ust. 1 oraz § 66- 68 Statutu Politechniki Białostockiej.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w szczególności następujące dokumenty:

1)     podanie skierowane do Rektora Politechniki Białostockiej o zatrudnienie na stanowisku lektora w grupie pracowników dydaktycznych;

2)     kwestionariusz osobowy wraz z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych (wzór do pobrania na stronie internetowej www.bip.pb.edu.pl w zakładce Praca w Politechnice Białostockiej – Baza formularzy i dokumentów);

3)     dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra filologii angielskiej lub równorzędnego;

4)     autoreferat dotyczący dorobku dydaktycznego i organizacyjnego;

5)     oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 113 i 116 Ustawy, § 65 ust. 1 oraz § 66- 68 Statutu Politechniki Białostockiej (wzór do pobrania na stronie internetowej www.bip.pb.edu.pl w zakładce Praca w Politechnice Białostockiej – Baza formularzy i dokumentów);

6)     (w przypadku cudzoziemców) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych;

7)     Inne dokumenty, materiały lub informacje mogące mieć znaczenie w konkursie. Preferowane zatrudnienie osoby posiadającej znajomość dwóch języków obcych, np. angielskiego i hiszpańskiego.

 

Kandydat z chwilą zatrudnienia w Politechnice Białostockiej:

1)     oświadcza, że Politechnika Białostocka będzie jego podstawowym miejscem pracy;

2)     zobowiązuje się do zamieszczania afiliacji Politechniki Białostockiej w swoich publikacjach naukowych;

 

Planowana data zakończenia konkursu: najpóźniej do 17.02.2022.

Dokumenty należy składać w terminie 21.01.- 30.01.2022. – w miejscu: Sekretariat Studium Języków Obcych PB.

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor Politechniki Białostockiej.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sjo@pb.edu.pl