Lektor języka angielskiego

Wydział Filologiczny
Uniwersytet w Białymstoku
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

 

Białystok, 1.07. 2021

 

 

Dziekan Wydziału Filologicznego

Uniwersytetu w Białymstoku

za zgodą JM Rektora i Rady Wydziału

ogłasza konkurs

na stanowisko

lektora języka angielskiego na czas określony (1.10.2021 r. – 30.09.2023 r.)

na Wydziale Filologicznym

 

 

I.                    Warunki konkursu

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające następujące kryteria kwalifikacyjne:

1.       Posiadanie przynajmniej tytułu magistra w zakresie filologii angielskiej

2.       Przynajmniej 5-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelniach wyższych

3.       Doświadczenie dydaktyczne w obszarze glottodydaktyki

4.       Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z praktycznej nauki języka angielskiego

5.       Doświadczenie w prowadzeniu praktyk zawodowych w zakresie nauczania języka angielskiego

Udokumentowane doświadczenie w pracach organizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pracy dydaktycznej
7.       Posiadanie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem technik nauczania na odległość

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie we współpracy zagranicznej
Dodatkowym atutem będzie znajomość innego języka obcego
II.                 Wymagane dokumenty:

1.       podanie do JM Rektora,

2.       życiorys zawodowy i kwestionariusz osobowy,

3.       odpis dyplomu magisterskiego lub ukończenia studiów II stopnia; w przypadku uzyskania dyplomu za granicą potrzebny będzie dokument stwierdzający jego równoważność z dyplomem polskim (nostryfikacja),

4.       udokumentowanie dorobku organizacyjnego i dydaktycznego,

5.       oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ust. 1 Ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO,

6.       inne dokumenty, które uczestnik chce załączyć.

 

III.               Dokumenty należy złożyć na adres:

 

Sekretariat Dziekana Wydziału Filologicznego, 15-420 Białystok, Pl. Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, w terminie do 1 sierpnia 2021 r.

 

IV.               Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 20 września 2021 r.

V.                  Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu będzie równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na filolog@uwb.edu.pl