profesor uczelni

Nauk o Edukacji
Uniwersytet w Białymstoku
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki muzyczne

Dziekan Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku
 
Profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk o sztuce w dyscyplinie muzyka
w Katedrze Pedagogiki Specjalnej i Działań Twórczych
 Zakład Edukacji Artystycznej
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie Prawo szkolnictwie wyższym   z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2021 poz. 478 z póź. Zm.).
                                                                                           
Wymagania konkursowe:
·      posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego sztuk w dyscyplinach związanych z muzyką,
·      posiadanie znaczącego dorobku artystycznego,
·      znajomość języka polskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami,
·      uczestnictwo w pracach zespołów realizujących projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych lub odbyte staże naukowe krajowe lub zagraniczne,
 
Wymagane dokumenty:
·    Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora,
·    Kwestionariusz osobowy, informacje o kandydacie na stanowisko profesora uczelni (formularze dostępne na stronie Uniwersytetu www.uwb.edu.pl)
·    Życiorys naukowy z uwzględnieniem dorobku naukowo-badawczego w dyscyplinie muzyka,
·    Odpis nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego sztuki w dyscyplinie muzyka,
·    Oświadczenie o spełnieniu warunki określone w Ustawie Prawo szkolnictwie wyższym   z dnia 20 lipca 2018 roku
·      dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje/kompetencje,
·      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO)
 
Wymagane dokumenty należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: k.kobosko@uwb.edu.pldo dnia 13.07.2022r.
Osoba wyłoniona w konkursie zostanie poproszona o dostarczenie oryginałów wyżej wymienionych dokumentów na adres: Wydział Nauk o Edukacji Uniwersytet w Białymstoku, 15-328 Białystok, ul. Świerkowa 20, pokój A1
 
Kandydaci, których oferty nie zostaną zaakceptowane przez Komisję Konkursową nie będą informowani o wynikach postępowania.
 
Uczelnia zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 
 
Termin rozstrzygnięcia do dnia 12.08.2022r.
 
Klauzula informacyjna:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Uniwersytet w Białymstoku ul.   Świerkowa 20B, 15-328 Białystok.
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych za pomocą e-mail: iod@uwb.edu.pl
3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przeprowadzenie konkursu na wskazane stanowisko.
4. Podstawą prawną do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , art. 22 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998 r. N21, poz. 94 z późn. zm.) oraz Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu.
6. Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
7. Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowani.  

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na k.kobosko@uwb.edu.pl