profesor uczelni

Nauk o Edukacji
Uniwersytet w Białymstoku
  • Miejsce: Białystok
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina sztuki
  • sztuki filmowe i teatralne

Opis stanowiska

 

Wymagania konkursowe:

·         posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego sztuk w dziedzinie sztuki teatralne,

·         posiadanie znaczącego dorobku artystycznego,

·         dobra znajomość języka angielskiego, a w przypadku cudzoziemców znajomość języka polskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami,

·         uczestnictwo w pracach zespołów realizujących projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych  lub odbyte staże naukowe krajowe lub zagraniczne,

 

Wymagane dokumenty:

·      Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora,

·      Kwestionariusz osobowy, informacje o kandydacie na stanowisko profesora uczelni (formularze dostępne na stronie Uniwersytetu www.uwb.edu.pl)

·      Życiorys naukowy z uwzględnieniem dorobku naukowo-badawczego w dyscyplinie muzyka ,

·      Odpis nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego sztuki w dyscyplinie muzyka,

·      Oświadczenie o spełnieniu warunki określone w Ustawie Prawo szkolnictwie wyższym   z dnia 20 lipca 2018 roku

·         dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje/kompetencje,

·         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO)

 

Wymagane dokumenty należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: k.kobosko@uwb.edu.pl do dnia 12.06.2023 do godziny 9.00

Osoba wyłoniona w konkursie zostanie poproszona o dostarczenie oryginałów wyżej wymienionych dokumentów na adres:  Wydział Nauk o Edukacji Uniwersytet w Białymstoku, 15-328 Białystok, ul. Świerkowa 20, pokój A1

 

Kandydaci, których oferty nie zostaną zaakceptowane przez Komisję Konkursową nie będą informowani o wynikach postępowania.

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

 

 

Termin rozstrzygnięcia do dnia 13.06.2023 .