Profesor wizytujący

Wydział Prawa
Uniwersytet w Białymstoku
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. z późn. zm. (Dz. U. 2020, poz. 85.) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne (w tym zgodne z § 89 p. 14 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku dotyczącym zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego):
1)    nie są obywatelami polskimi i posiadają obywatelstwo inne niż polskie
2)    posiadają tytuł profesora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne lub są zatrudnione na stanowisku profesora uczelni w innej uczelni zagranicznej
3)    posiadają doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi
4)    posiadają znaczne osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej
5)    posiadają istotny dorobek naukowy, w szczególności o zakresie międzynarodowym
6)    posiadają osiągnięcia w pracy dydaktycznej, w tym doświadczenie w dydaktyce w zagranicznych instytucjach szkolnictwa wyższego, w szczególności w zakresie problematyki pozasądowego rozstrzygania sporów
7)    posiadają doświadczenie organizacyjne, w tym doświadczenie organizacyjne w zagranicznych instytucjach szkolnictwa wyższego
8)    posługują się językiem polskim w mowie i piśmie
9)    posługują się językiem angielskim, w tym prawniczym językiem angielskim na poziomie C2

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na m.jakubiec@uwb.edu.pl