WYKŁADOWCA

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I NAUK O ŚRODOWISKU
Politechnika Białostocka
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Konkurs dotyczy stanowiska WYKŁADOWCY w Katedrze Budownictwa Energooszczędnego i Geodezji na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

Osoba zatrudniona będzie realizowała zadania dydaktyczne z zakresu fizyki na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Budownictwa i Nauk oraz prace organizacyjne katedry i Wydziału.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w szczególności następujące dokumenty:

1)     podanie skierowane do Rektora Politechniki Białostockiej o zatrudnienie na stanowisku WYKŁADOWCY w grupie pracowników DYDAKTYCZNYCH;

2)     kwestionariusz osobowy wraz z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych (wzór do pobrania na stronie internetowej www.bip.pb.edu.pl w zakładce Praca w Politechnice Białostockiej – Baza formularzy i dokumentów);

3)     dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego;

4)     autoreferat dotyczący dorobku dydaktycznego i organizacyjnego wraz z wykazem publikacji;

5)     oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 113 i 116 Ustawy, § 65 ust. 1 oraz § 66- 68 Statutu Politechniki Białostockiej (wzór do pobrania na stronie internetowej www.bip.pb.edu.pl w zakładce Praca w Politechnice Białostockiej – Baza formularzy i dokumentów);

6)     dokument potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2; w przypadku cudzoziemców znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych;

7)     inne dokumenty, materiały lub informacje mogące mieć znaczenie w konkursie.

 

Kandydat z chwilą zatrudnienia w Politechnice Białostockiej:

1)     oświadcza, że Politechnika Białostocka będzie jego podstawowym miejscem pracy;

2)     zobowiązuje się do zamieszczania afiliacji Politechniki Białostockiej w swoich publikacjach naukowych;

3)     zobowiązuje się do złożenia oświadczenia o zaliczaniu do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w dyscyplinie oraz oświadczenia o reprezentowaniu dyscypliny.

Planowana data zakończenia konkursu: najpóźniej do 17-09-2021 .

Dokumenty należy składać w terminie 30-07-2021 w miejscu SEKRETARIAT WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I NAUK O ŚRODOWISKU POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ, 15-351 BIAŁYSTOK, UL. WIEJSKA 45E, POKÓJ 32.

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor Politechniki Białostockiej.

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na e.stachniewicz@pb.edu.pl