WYKŁADOWCA

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I NAUK O ŚRODOWISKU
Politechnika Białostocka
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Konkurs dotyczy stanowiska wykładowcy w Katedrze Inżynierii Rolno-Spożywczej i Kształtowania Środowiska na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

Zatrudniona osoba będzie:

– realizowała zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: projektowanie terenów zieleni na obszarach zurbanizowanych, projektowanie terenów sportowych, zasady projektowania II (projektowanie form przestrzennych), projektowanie konserwatorskie obiektów architektury krajobrazu, konserwacja i rewaloryzacja,

– wykonywała prace związane z działalnością organizacyjną Katedry,

– prowadziła badania naukowe z zakresu architektury i urbanistyki, architektury krajobrazu,

– pozyskiwała środki finansowe na badania naukowe w postaci projektów i grantów ze źródeł zewnętrznych,

– uczestniczyła w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz współpracowała z pracownikami Katedry.

Wymagania:

– uzyskany tytuł naukowy magistra lub magistra inżyniera (lub równorzędny) w zakresie architektury z wynikiem co najmniej dobrym oraz wykształcenie uzupełniające w zakresie architektury krajobrazu na poziomie minimum studia podyplomowe,

– udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktycznej w zakresie projektowania obiektów architektury krajobrazu i pracy naukowej w zakresie kształtowania terenów zieleni zespołów mieszkaniowych zabudowy wielorodzinnej ze szczególnym uwzględnieniem miasta Białegostoku,

– doświadczenie w zakresie projektowania obiektów architektury i architektury krajobrazu, posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej,

– znajomość języka obcego (preferowany jest język hiszpański ze względu na włączenie kandydata we współpracę dydaktyczną z hiszpańskimi partnerami WBiNŚ) przynajmniej na poziomie umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych,

– umiejętność obsługi programów komputerowych (AutoCad, Word),

– komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.