WYKŁADOWCA

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I NAUK O ŚRODOWISKU
Politechnika Białostocka
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina sztuki

Konkurs dotyczy stanowiska WYKŁADOWCA w Katedrze KATEDRA INŻYNIERII ROLNO-SPOŻYWCZEJ I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ.

Osoba zatrudniona będzie :

– realizowała zajęcia dydaktyczne z przedmiotów:

podstawy rysunku, rysunek, podstawy malarstwa,
zasady projektowania II (projektowanie form przestrzennych),
projekt architektoniczny – domek letniskowy,
zasady projektowania I (zasady projektowania i kompozycji),
projektowanie zintegrowane urbanistyczne w technologii BIM,
projekt architektoniczny – pawilon,
projektowanie architektoniczne z wykorzystaniem modelu BIM;

 – wykonywała prace związane z działalnością organizacyjną Katedry,

– uczestniczyła w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz współpracowała z pracownikami Katedry,

– prowadziła koło naukowe w dziedzinie sztuki rysunku i malarstwa,

– organizowała wystawy prac studentów,

– pisała skrypty,

– organizowała seminaria promujące kierunek architektury krajobrazu.

WYMAGANIA

uzyskany tytuł magistra lub magistra inżyniera w zakresie architektury z wynikiem co najmniej dobrym oraz

– wykształcenie uzupełniające w zakresie pedagogiki na poziomie studia podyplomowe, oraz

– wykształcenie plastyczne (artystyczne),

– udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktycznej,

– doświadczenie w zakresie projektowania obiektów architektury,

– znajomość języka obcego,

– bbsługa specjalistycznego oprogramowania  (AutoCad, SketchUp, Word, Exel – pełen pakiet Office),

–  obsługa edytorów tekstu,

–  zdolności manualne,

–  prawo jazdy kat. B

Cechy osobowości:

·         elastyczność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, umiejętność szybkiego uczenia się,

·         skuteczna komunikacja, łatwość nawiązywania kontaktów,

·         umiejętność pracy w grupie i samodzielnie,

·         zaangażowanie, umiejętność wyznaczania priorytetów,

·         pomysłowość, cierpliwość, motywacja do pracy,

·         elastyczność, zdolność adaptacji,

·         umiejętność słuchania innych, umiejętność planowania,

·         kreatywne rozwiązywanie problemów,

·         zdolność podejmowania decyzji,

·         wysoka kultura osobista, zdolności organizacyjne,

·         odpowiedzialność, asertywność, wielozadaniowość,

·         prowadzenie szkoleń, umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej, umiejętności komunikacyjne,

uczciwość i odpowiedzialność, terminowość, zaangażowanie.

The competition concerns the position of LECTURER at the Department of Agro-Food Engineering and Environmental Sciences at the Faculty of Civil Engineering and Environmental Sciences of the Białystok University of Technology.
The employed person will:
– taught classes in the following subjects:
• Basics of drawing
• Drawing
• Basics of painting
• Design principles II (designing spatial forms)
• Architectural design – summer house
• Design principles I (design and composition principles)
• Integrated urban design in BIM technology
• Architectural design – pavilion
• Architectural design using the BIM model
– performed work related to the organizational activities of the Department,
– participated in trainings improving professional qualifications and cooperated with employees of the Department.
– she ran a scientific circle in the field of the art of drawing and painting
– exhibitions of students’ works were organized
she wrote scripts
– organized seminars promoting the Landscape Architecture major

DESCRIBE IN DETAIL
 – obtained a master’s degree or a master’s degree in architecture with at least a good result
– and supplementary education in the field of pedagogy at the level of postgraduate studies,
– and art (art) education
– documented experience in didactic work
– experience in designing architectural objects
– knowledge of a foreign language
– support for specialized software (AutoCad, SketchUp, Word, Excel – full Office package)
– support for text editors
–  manual skills
–  driving license. B
Personality traits
• Flexibility, •Responsibility,• Good organization of work
•Fast learning skill, • Effective communication, • Ease of networking
• Ability to work in a group and independently
•Involvement, • Ability to set priorities, • Ingenuity, •patience
• motivation to work, • flexibility, • adaptability, • the ability to listen to others, • planning skills, • creative problem solving, • decision-making ability, •good manners, •organizational skills, •responsibility,
• assertiveness, • multitasking, • conducting trainings
• ability to work independently and in a team, •communication skills
• honesty and accountability, • punctuality, •involvement

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na e.stachniewicz@pb.edu.pl