Profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Informatyki
Politechnika Białostocka

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO PROFESORA UCZELNI

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), § 65 ust. 1 oraz § 66 Statutu Politechniki Białostockiej.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w szczególności następujące dokumenty:

1)    podanie skierowane do Rektora Politechniki Białostockiej o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych;

2)    kwestionariusz osobowy wraz z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych (wzór do pobrania na stronie internetowej  www.bip.pb.edu.pl w zakładce Praca w Politechnice Białostockiej – Baza formularzy i dokumentów);

3)    dokument potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego;

4)    autoreferat dotyczący dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego wraz z wykazem publikacji;

5)    oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 113 i 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), § 65 ust. 1 oraz § 66 Statutu Politechniki Białostockiej (wzór do pobrania na stronie internetowej  www.bip.pb.edu.pl w zakładce Praca w Politechnice Białostockiej – Baza formularzy i dokumentów);

6)    dokument potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2; w przypadku cudzoziemców znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych;

7)    kopie wybranych, najważniejszych publikacji (nie więcej niż 3 prace z ostatnich 5 lat), których tematyka naukowa wpasowuje się w badania aktualnie prowadzone na Wydziale Informatyki PB; opis zamierzeń badawczych i organizacyjnych na najbliższe 2-3 lata (maksimum 2 strony);

8)    inne dokumenty, materiały lub informacje mogące mieć znaczenie w konkursie.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 czerwca 2021 r. Dokumenty należy składać w terminie do 10 maja 2021 r. w Sekretariacie Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej.

Więcej na stronie: https://bip.pb.edu.pl/?event=kategoria&id=140