Profesor uczelni

Wydział Matematyki
Uniwersytet w Białymstoku

Dziekan Wydziału Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku za zgodą JM Rektora i Rady Wydziału ogłasza konkurs na stanowisko:

Profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w dyscyplinie matematyka na czas od 01.10.2021 r. do 30.09.2023 r. z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

I) Warunki przystąpienia do konkursu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. z póź. zm. (Dz. U. 2018, poz. 1668.) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:

1)      Stopień doktora habilitowanego, w przypadku kandydatów z krajów posiadających taki stopień. W pozostałych przypadkach stopień doktora oraz  dorobek naukowy dający podstawy, by uzyskać habilitację w Polsce.

2)      Wybitny dorobek naukowy w dyscyplinie matematyka udokumentowany publikacjami w czasopismach indeksowanych w Journal Citation Reports oraz znajdujących się w ministerialnym Wykazie Czasopism Naukowych.

3)      Biegła znajomość języka angielskiego.

4)      Doświadczenie w kształceniu kadry naukowej.

5)      Doświadczenie w zdobywaniu funduszy na realizację i kierowanie  zespołami badawczymi w ramach projektów rozstrzyganych w konkursach krajowych i międzynarodowych.

II) Wymagane dokumenty

1)      Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.

2)      Życiorys naukowy i wykaz prac opublikowanych.

3)      Kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk matematycznych, albo doktora nauk matematycznych w przypadku kandydatów spoza Polski.

4)      Oświadczenie o znajomości języka angielskiego lub polskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami.

5)      Oświadczenie o spełnieniu warunków ustawowych oraz, że w  przypadku zatrudnienia Uniwersytet w Białymstoku będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ww. ustawy (druki dostępne na stronie http://math.uwb.edu.pl/~zaf/calls).

6)      Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO).

7)       Inne dokumenty, które kandydat chce załączyć.

III) Składanie dokumentów:

Skany dokumentów należy przesłać, do dnia 2 kwietnia 2021 r. na adres office@math.uwb.edu.pl. Osoba wyłoniona w konkursie, przed zatrudnieniem, zostanie poproszona o dostarczenie oryginałów wyżej wymienionych dokumentów oraz kwestionariusza osobowego na adres:

Wydział Matematyki, Uniwersytet w Białymstoku,

K. Ciołkowskiego 1M
15-245 Białystok 

W celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości, prosimy o kontakt z Prodziekanem do Spraw Naukowych Wydziału Matematyki, dr hab. Bartoszem Kwaśniewskim, e-mail: bartoszk@math.uwb.edu.pl.

IV) Rozstrzygnięcie konkursu:

Komisja konkursowa może zdecydować o przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami.

Rozstrzygnięcie i ogłoszenia wyników konkursu nastąpi do dnia 28 maja 2021 r.

 

Klauzula informacyjna:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Uniwersytet w Białymstoku ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok.

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych za pomocą e-mail: iod@uwb.edu.pl

3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przeprowadzenie konkursu na wskazane stanowisko.

4. Podstawą prawną do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , art. 22 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998 r. N21, poz. 94 z późn. zm.) oraz Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu.

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

7. Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.