WYKŁADOWCA

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I NAUK O ŚRODOWISKU
Politechnika Białostocka

Konkurs dotyczy stanowiska WYKŁADOWCY w Katedrze Budownictwa Energooszczędnego i Geodezji na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. Osoba zatrudniona będzie realizowała zadania dydaktyczne z zakresu fizyki na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych przez Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku.

WYMAGANE:

– predyspozycje do pracy dydaktycznej i naukowej,

– zdolności organizacyjne oraz inne udokumentowane osiągnięcia.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

1) podanie skierowane do JM Rektor Politechniki Białostockiej o zatrudnienie na stanowisku wykładowcy w grupie pracowników dydaktycznych;

2) kwestionariusz osobowy z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych (wzór do pobrania na stronie internetowej www.bip.pb.edu.pl w zakładce Praca w Politechnice Białostockiej – Baza formularzy i dokumentów);

3) dokument potwierdzający uzyskanie co najmniej tytułu zawodowego magistra, z udokumentowanym co najmniej pięcioletnim stażem pracy w charakterze nauczyciela akademickiego oraz znaczące osiągnięcia dydaktyczne lub co najmniej pięcioletnie doświadczenie praktyczne oraz inne osiągnięcia w pracy poza szkolnictwem wyższym lub w zawodzie związanym z kierunkiem studiów prowadzonych przez Uczelnię;

4) autoreferat dotyczący dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego wraz z wykazem publikacji;

5) oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (wzór do pobrania na stronie internetowej www.bip.pb.edu.pl w zakładce Praca w Politechnice Białostockiej – Baza formularzy i dokumentów);

6) dokument potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2; w przypadku cudzoziemców znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych;

7) inne dokumenty, materiały lub informacje mogące mieć znaczenie w konkursie.

Przystępujący do konkursu z chwilą zatrudnienia w Politechnice Białostockiej zobowiązuje się do:

– pozostawania w stosunku pracy z Politechniką Białostocką jako podstawowym miejscu pracy;

– zamieszczania afiliacji Politechniki Białostockiej w swoich publikacjach naukowych.

Oferty w formie papierowej:

Sekretariat Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku,

15- 351 Białystok

ul. Wiejska 45A, pokój 32

W TERMINIE do dnia 13-04-2021 r.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. Przewidywanym terminem rozstrzygnięcia konkursu jest decyzja JM Rektor PB.