asystent

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

– posiadają stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu,

– posiadają predyspozycje i kwalifikacje do pracy badawczo- dydaktycznej,

– posiadają doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami,

– posiadają dorobek naukowy zgodny z profilem jednostki,

– posiadają biegłą znajomość języka polskiego i angielskiego,