Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Doświadczenie w otrzymywaniu cienkich warstw metalicznych (PVD) oraz charakteryzowaniu ich właściwości optycznych (spektroskopia elipsometyczna lub/i spektrofotometria) i mikrostruktury (AFM/SEM, XRD). Doświadczenie w prezentowaniu wyników badań na konferencjach naukowych oraz w przygotowywaniu materiałów do publikacji. Kandydat powinien być autorem/współautorem przynajmniej jednego opublikowanego artykułu w czasopiśmie
z wykazu MNiSW (przynajmniej 100 pkt.), dotyczący w/w zagadnień.