1 asystent

Instytut Matematyki
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: matematyka

Dyrektor Instytutu Matematyki ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

 

INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Matematyki

MIASTO: Bydgoszcz

STANOWISKO: asystent badawczo-dydaktyczny

DYSCYPLINA NAUKOWA: Matematyka

DATA OGŁOSZENIA: 24 maja 2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30 czerwca 2022

LINK DO STRONY: www.matematyka.ukw.edu.pl/jednostka/instytut_matematyki,  www.ukw.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE: asystent, matematyka, nauki matematyczne

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w USTAWIE z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z dnia 30 sierpnia 2018 r. poz. 1668) i w Statucie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

WYMAGANIA:

1. Dyplom magistra w dyscyplinie matematyka.

2. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim z zakresu matematyki, w tym z wykorzystaniem technik zdalnych.

3. Zainteresowania badawcze dotyczące topologii ogólnej.

4. Czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności
w wystąpieniach na konferencjach lub sympozjach naukowych.

5. Umiejętność pracy w zespole, angażowanie się w działalność organizacyjną, chęć doskonalenia warsztatu naukowego.

6. Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1)      podanie skierowane do Rektora,

2)      CV i list motywacyjny,

3)      kwestionariusz osobowy, stanowiący załącznik nr 1,

4)      zdjęcie,

5)      dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra w dyscyplinie matematyka,

6)      kopie świadectw pracy z zakończonych stosunków pracy,

7)      oświadczenie, że w razie zatrudnienia UKW będzie podstawowym miejscem pracy nauczyciela akademickiego, na wzorze stanowiącym załącznik nr 2,

8)      dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań w szczególności:

·         informacje o kwalifikacjach dydaktycznych i organizacyjnych;

·         informacje o udziale w konferencjach i sympozjach naukowych;

·         dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego.

9)      oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na wzorze stanowiącym załącznik nr 3,

10)  oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej związanej z poświadczaniem nieprawdy (art. 233 k.k.) na wzorze stanowiącym załącznik nr 4.

UWAGI:

1)      Dokumenty złożone lub nadesłane po terminie składania nie będą brane pod uwagę, decyduje data stempla pocztowego.

2)      Na podstawie dostarczonych dokumentów komisja konkursowa dokonuje wyboru kandydata zgodnie z zarządzeniem Rektora UKW.

3)      Instytut Matematyki zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie rozstrzygnięcia konkursu jedynie wybranego kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Ofert przesłanych pocztą Instytut Matematyki nie odsyła.

4)      Instytut Matematyki zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

5)      Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia.

6)      Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 10 lipca 2022 r.

7)      Planowane zatrudnienie: od 1 października 2022 r.

8)      Miejsce zatrudnienia: Katedra Analizy Funkcjonalnej i Topologii Instytutu Matematyki UKW.

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Sekretariat Instytutu Matematyki UKW, pok. 19

ul. Powstańców Wielkopolskich 2

85-090 Bydgoszcz

tel. 52 321 61 66 wew. 27

 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na imath@ukw.edu.pl