1 Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Sztuk Projektowych
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
  • Miejsce: Bydgoszcz
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina sztuki
  • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Opis stanowiska

 

 

 

Załącznik nr 1 do Z.131.2021.2022

Ogłoszenie

Dziekan Wydziału Sztuk Projektowych z upoważnienia Rektora Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie badawczo-dydaktycznej

Dyscyplina naukowa
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
Data ogłoszenia
19.01.2023
Termin składania ofert
19.02.2023
Wymiar etatu
pełen
Planowany termin rozpoczęcia pracy
27 lutego 2023
Link do strony jednostki
http://www.wsp.pbs.edu.pl/
Słowa kluczowe
wzornictwo, projektowanie, grafika, rysunek, malarstwo, design.
Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi)
Predyspozycje z zakresu prowadzenia zajęć dydaktycznych z rysunku, malarstwa, rysunku specjalistycznego, projektowania graficznego. Wykorzystanie grafiki projektowej w projektach związanych z komunikacją wizualną i wzornictwem oraz obszarach pokrewnych. Umiejętność pracy w zespole i talent organizacyjny – praca w pracowni malarskiej przy sztalugach i pracowniach projektowych.
Wymagane jest spełnienie przez kandydata następujących kryteriów kwalifikacyjnych:

– ukończone studia wyższe II stopnia w obszarze spełniającym wymogi merytoryczne powyższej oferty,

– predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami,

– posiadanie przygotowania pedagogicznego lub gotowość do podjęcia kursu z przygotowania

   pedagogicznego,

– znajomość aktualnych trendów z zakresu grafiki, reklamy i multimediów wykorzystywanych

   w komunikacji wizualnej, wzornictwie i sztukach projektowych,

– znajomość programów wspomagających proces projektowy w tym pakietu Adobe,

– znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego,

– w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu

   umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.
Wykaz wymaganych dokumentów
1)      podanie o przyjęcie na stanowisko,

2)      cv kandydata,

3)      dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

4)      opis dotychczasowej pracy zawodowej, z wyszczególnieniem osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych, jakie pozostają w związku z rodzajem stanowiska będącego przedmiotem konkursu wraz z portfolio,

5)      świadectwa pracy z ostatnich lat,

6)      oświadczenie, że kandydat spełnia warunki określone w art.113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.)

7)      oświadczenie, że Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich będzie podstawowym /dodatkowym miejscem zatrudnienia kandydata,

8)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
Dokumenty należy składać:
Osobiście, drogą pocztową w Sekretariacie Wydziału Sztuk Projektowych Politechniki Bydgoskiej, Al. prof. S. Kaliskiego 7, HB 101
85-796 Bydgoszcz, telefon: (52) 340 81 00 lub na adres e-mail: wzornictwo@pbs.edu.pl
 
 
 
 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.

Kandydat zostanie poinformowany o wyniku konkursu telefonicznie lub e – mailowo.

Kandydatom, których oferty nie zostaną przyjęte, dokumenty zostaną zwrócone.

Politechnika zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego kandydata.

Postępowania konkursowe są prowadzone zgodnie z zachowaniem zasad Europejskiej Karty Naukowca, Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych oraz Otwartej, Przejrzystej i Merytorycznej Rekrutacji Naukowców (OTM-R).

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.) Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich informuje, że:

1.        Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz,

2.        Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pbs.edu.pl,

3.        Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

1)       dla potrzeb aktualnie ogłaszanej rekrutacji – na podstawie 6 ust. 1 lit. b ogólnego Rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. w celu zawarcia umowy,

2)       przyszłych rekrutacji w razie udzielenia Pani/Pana zgody na podstawie 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, wyrażonej pisemnie na czas określony w oświadczeniu zgody

4.        Pani/Pana dane osobowe, w przypadku nie zawarcia umowy, będą przechowywane przez okres do 6 miesięcy lub czas określony w oświadczeniu zgody,

5.        Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji, Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, z wyjątkiem przypadków wynikających z wyraźnego Pani/Pana żądania,

6.        Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku udzielenia zgody, prawo do jej cofnięcia
w dowolnym momencie,

7.        Podanie danych osobowych dla bieżącej rekrutacji jest wymogiem ustawowym Prawa pracy. Konsekwencją niepodania danych jest wykluczenie z rekrutacji.

8.        Podanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji jest dobrowolne i nie ma wpływu na przebieg oraz wyniki prowadzonej bieżąco rekrutacji.

9.        Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

10.    Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, z możliwością profilowania. Do prowadzenia rekrutacji pracowników nie stosuje się automatycznego podejmowania decyzji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji
w Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich TAK/NIE.

Załączniki