adiunkt

Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o komunikacji społecznej i mediach

Stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Badania Gier i Technologii Informacyjnych, pełen etat.    

Wymagania stawiane kandydatom:   

(1)   Stopień doktora nauk społecznych lub humanistycznych.

(2)   Udokumentowany dorobek naukowy w dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach, zwłaszcza w zakresie badań nad nowymi mediami, w tym grami i technologiami informacyjnymi.

(3)   Doświadczenie w kształceniu studentów.

(4)   Biegła znajomość języka angielskiego udokumentowana stosownym certyfikatem i/lub publikacjami w j. angielskim.

Wymagane dokumenty:    

1)  podanie skierowane do Rektora UKW; 

2)  CV i list motywacyjny;

3)  kwestionariusz osobowy, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 43/2018/2019 Rektora UKW z dnia 14 czerwca 2019 r.;

4)  zdjęcie; 

5)  dokument potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora;

6)  kopie świadectw pracy z zakończonych stosunków pracy; 

7)  oświadczenie, że w razie zatrudnienia UKW będzie podstawowym miejscem pracy nauczyciela akademickiego, na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia nr 43/2018/2019 Rektora UKW z dnia 14 czerwca 2019 r.;  

8)  dokumenty potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań określonych w ogłoszeniu konkursowym;

9)  oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2019 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 43/2018/2019 Rektora UKW z dnia 14 czerwca 2019 r.; 

10)  oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej związanej z poświadczaniem nieprawdy (art. 233 k.k.) na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do zarządzenia nr 43/2018/2019 Rektora UKW z dnia 14 czerwca 2019 r.

Dokumenty konkursowe należy złożyć/przesłać na adres:   

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego   

Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów

ul. K. Szymanowskiego 3, 85-074 Bydgoszcz

 

Zgłoszenia nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.   

Dokumenty złożone lub nadesłane po terminie składania nie będą brane pod uwagę.   

Przewidywane zatrudnienie: 1 marca 2022 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na piotr.grenda@ukw.edu.pl